1 Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteitä!

Olet aloit­ta­mas­sa ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, eri­tyis­pe­da­go­gii­kan tai kas­va­tus­tie­teen pe­rus- tai aine­o­pin­not tai jon­kin yk­sit­täi­sen kas­va­tus­tie­teel­li­sen opin­to­jak­son opis­ke­lun. Opin­to­jen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­vat yh­teis­työs­sä Tu­run yli­o­pis­ton kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­ta ja avoin yli­o­pis­to-ope­tus sekä moni­muo­to-opin­nois­sa oma pai­kal­li­nen oppi­lai­tok­se­si. Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­ta saat tie­toa kas­va­tus­tie­teel­lis­ten ai­nei­den opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.

Ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­nois­sa pe­reh­dyt ai­kui­sen op­pi­mi­seen, oh­jauk­seen ja kou­lu­tuk­seen. Elin­i­käis­tä op­pi­mis­ta tar­kas­tel­laan elä­män­laa­jui­ses­ti – niin ar­jes­sa, työs­sä, har­ras­tuk­sis­sa kuin muo­dol­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Opin­nois­sa et­si­tään kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ja his­to­ri­al­li­sia kyt­ken­tö­jä ja poh­di­taan nii­den mer­ki­tys­tä.

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­nois­sa pe­reh­dyt eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten ja nuor­ten kas­va­tuk­seen, ope­tuk­seen, kun­tou­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen. Eri­lai­suut­ta, vam­mai­suut­ta ja poik­ke­a­vaa käyt­täy­ty­mis­tä tar­kas­tel­laan yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan näkö­kul­mis­ta, elä­män­kaa­ren eri ai­koi­na. Ta­voit­tee­na on, että hah­mo­tat eri­lai­suu­den osa­na in­hi­mil­lis­tä yh­des­sä­oloa ja että val­miu­te­si yk­si­löl­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ke­hit­ty­vät.

Kas­va­tus­tie­teen tut­ki­mus­koh­tei­na ovat kas­va­tus, kou­lu­tus ja op­pi­mi­nen. Kas­va­tus­tie­tees­tä saat val­miu­det ym­mär­tää kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen kent­tää lap­suu­des­ta van­huu­teen. Opin­nois­sa pe­reh­dyt kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen his­to­ri­al­li­siin ja yh­teis­kun­nal­li­siin yh­teyk­siin, ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen, op­pi­mi­seen ja ope­tuk­seen sekä ar­vi­oin­tiin.

Antoisia opiskeluhetkiä toivottaen

Suun­nit­te­li­jat Han­ne­le Mas­si­nen ja Eija Sil­ta­ri

Opin­to­sih­tee­rit Taru Wes­ter ja Mir­ja Yli­kor­pi

Yh­teys­tie­tom­me

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022