2 Opiskelijana avoimessa yliopisto-opetuksessa

Avoin yli­o­pis­to-ope­tus on avoin­ta kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta ja iäs­tä riip­pu­mat­ta. Voit opis­kel­la har­ras­tuk­sek­si, vah­vis­taak­se­si am­mat­ti­tai­to­a­si tai liit­tääk­se­si opin­not myö­hem­min osak­si yli­o­pis­to­tut­kin­toa. Kas­va­tus­tie­teel­li­siä ai­nei­ta voit opis­kel­la moni­muo­to-opin­toi­na yh­teis­työ­oppi­lai­tok­ses­sam­me,  verk­ko-opin­toi­na tai in­teg­roi­tu­na ope­tuk­se­na tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa.  Avoi­me­na yli­o­pis­to-ope­tuk­se­na suo­ri­te­tut pe­rus- ja aine­o­pin­not vas­taa­vat Tu­run yli­o­pis­ton kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­nan vas­taa­via arvo­sa­no­ja, ja arvo­sa­nat ovat sa­man­ar­voi­set esi­mer­kik­si jat­ko-opin­toi­hin ha­et­ta­es­sa.

Tu­tus­tu avoi­meen yli­o­pis­to-ope­tuk­seen!

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022