2.1 Opinto-oikeus ja opintomaksu

Opin­to-oi­keus myön­ne­tään yhtä opin­to­ko­ko­nai­suut­ta (pe­rus- tai aine­o­pin­not) tai sen yk­sit­täis­tä opin­to­jak­soa var­ten. Opin­to­ko­ko­nai­suus on yli­o­pis­ton tut­kin­to­a­se­tuk­sen mu­kaan laa­ja tie­teel­li­ses­ti yh­te­näi­nen ko­ko­nai­suus, joka kä­sit­tää usei­ta opin­to­jak­so­ja.

Pe­rus­o­pin­to­jen laa­juus on 25 opin­to­pis­tet­tä ja aine­o­pin­to­jen 35 opin­to­pis­tet­tä. Opin­to­jak­so on opin­to­jen suun­nit­te­lun ja suo­rit­ta­mi­sen pe­rus­yk­sik­kö. Opin­to­jak­son laa­juus vaih­te­lee 3–8 opin­to­pis­tee­seen. Opin­to­pis­te (op) on opis­ke­li­jan kes­ki­mää­räi­nen 27 tun­nin työ­pa­nos, jo­hon si­säl­tyy osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen ja opis­ke­li­jan it­se­näi­nen opis­ke­lu. Käy­tän­nös­sä to­del­li­nen työ­mää­rä ja aika vaih­te­le­vat.

Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa on mak­sul­lis­ta ja opin­to­mak­su mak­se­taan opin­toi­hin il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä. Li­säk­si yh­teis­työ­oppi­lai­tok­sis­sa jär­jes­te­tyis­sä opin­nois­sa oppi­lai­tos las­kut­taa oman mak­sun­sa. Mak­set­tu­ja opin­to­mak­su­ja ei pa­lau­te­ta. Poik­keuk­se­na on opin­to­jen pe­ruun­tu­mi­nen esi­mer­kik­si vä­häi­sen opis­ke­li­ja­mää­rän vuok­si tai ell­et pys­ty opis­ke­le­maan sai­rau­den vuok­si. Sai­raus­ta­pauk­ses­sa tu­lee teh­dä va­paa­muo­toi­nen kir­jal­li­nen ano­mus (kir­je tai säh­kö­pos­ti­vies­ti opin­to­sih­tee­ril­le), jon­ka liit­tee­nä on lää­kä­rin tai sai­raan­hoi­ta­jan to­dis­tus.

Opin­to­mak­su oi­keut­taa opis­ke­le­maan pe­rus­o­pin­to­ja 1,5 luku­vuot­ta ja aine­o­pin­to­ja kol­me luku­vuot­ta. Yk­sit­täi­sis­sä opin­to­jak­sois­sa opin­to-oi­keus­aika on ope­tuk­sen kes­ton ja opin­to­suo­ri­tus­ten ajan, esi­mer­kik­si lu­en­to ja kol­me tent­ti­päi­vää. Luku­vuo­si al­kaa 1.8. ja päät­tyy 31.7.

Il­moit­tau­tu­mis- ja mak­su­eh­dot

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022