2.2 Käyttäjätunnus ja sähköiset palvelut

Avoi­men yli­o­pis­ton opis­ke­li­jat saa­vat Tu­run yli­o­pis­ton käyt­tä­jä­tun­nuk­sen. Tun­nuk­sen voi­mas­sa­olo on si­dot­tu opin­to-oi­keu­den voi­mas­sa­o­loon ja opin­to­mak­suun. Käyt­tä­jä­tun­nus on hen­ki­lö­koh­tai­nen lupa hyö­dyn­tää yli­o­pis­ton opis­ke­li­joil­leen tar­jo­a­mia säh­köi­siä pal­ve­lui­ta:

Avoi­men yli­o­pis­ton il­moit­tau­tu­mis­pal­ve­lu

Opis­ke­li­jan työ­pöy­tä

Tu­run yli­o­pis­ton opin­to-opas

Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

Exam-tent­ti­pal­ve­lu

UTU­Gui­des

Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton Vol­ter

Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 -oh­jel­mis­to

Ho­ri­zon -pal­ve­lu

Yli­o­pis­ton kul­ku- ja tu­los­tus­lät­kä

Avoi­men yli­o­pis­ton il­moit­tau­tu­mis­pal­ve­lus­sa voit il­moit­tau­tua opin­toi­hin ja mak­saa opin­to­mak­sun verk­ko­pan­kis­sa. Pe­pin opis­ke­li­jan työ­pöy­däl­lä voit tar­vit­ta­es­sa päi­vit­tää hen­ki­lö- ja yh­teys­tie­to­ja­si,  yllä­pi­tää tie­to­je­si luo­vut­ta­mis­ta kos­ke­via lu­pia, tar­kas­tel­la opin­to-oi­keuk­si­a­si, opin­to­suo­ri­tus­tie­to­ja­si ja jat­kos­sa myös tu­los­taa opin­to­suo­ri­tus­ot­teen.

Tu­run yli­o­pis­tos­sa siir­ryt­tiin Pep­pi-opin­to­tie­to­jär­jes­tel­mään elo­kuus­sa 2021  ja se kor­vaa Avoi­men yli­o­pis­ton Net­ti­op­sun.  Kaik­ki suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot siir­ty­vät uu­teen jär­jes­tel­mään, eikä siir­to edel­ly­tä si­nul­ta toi­men­pi­tei­tä.

Avoi­men yli­o­pis­ton opis­ke­li­jat pää­se­vät käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la Tu­run yli­o­pis­ton int­raan, mut­ta se on tar­koi­tet­tu pää­a­si­as­sa yli­o­pis­ton hen­ki­lö­kun­nal­le ja tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le.

Sala­sana pi­tää vaih­taa vä­hin­tään kuu­den kuu­kau­den vä­lein. Voit vaih­taa sala­sa­na­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la osoit­tees­sa https://idm.utu.fi. Sala­sa­nan van­he­ne­mi­ses­ta ei an­ne­ta en­nak­ko­va­roi­tus­ta, jo­ten lai­tat­han ka­len­te­rii­si tai mat­ka­pu­he­li­mee­si muis­tu­tuk­sen sala­sa­nan vaih­ta­mi­ses­ta kuu­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa aina kun vaih­dat sala­sa­na­si. Jos sala­sa­na­si van­he­nee tai unoh­dat sen, voit vaih­taa sen edel­lä mai­ni­tus­sa osoit­tees­sa.

Lisä­tie­to­ja käyt­tä­jä­tun­nuk­ses­ta ja muis­ta opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­ta 

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022