2.3 Verkko-oppimisympäristö Moodle

Verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö (Mood­le) toi­mii opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­nä, jo­hon on koot­tu kaik­ki opis­ke­lua oh­jaa­va ma­te­ri­aa­li ja jos­sa ta­pah­tuu verk­ko-opin­to­jen oh­jat­tu opis­ke­lu. Verk­ko­alue oh­jaa ja tu­kee it­se­näis­tä opis­ke­lua, opin­to­ryh­mien työs­ken­te­lyä sekä toi­mii vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­na. Verk­ko­a­lu­eel­ta löy­ty­vät opis­ke­lu­oh­jeet, opin­to­jak­so­jen tee­moi­hin joh­dat­ta­via teks­te­jä, ajan­koh­tai­set tie­do­tuk­set, link­ke­jä oheis­ma­te­ri­aa­lei­hin ja verk­ko­si­vuil­le, teh­tä­vien pa­lau­tus­lin­kit, lu­en­to­diat ja -tal­len­teet sekä kes­kus­te­lu­a­lu­eet.

Mood­leen voit tu­tus­tua it­se­näi­ses­ti, tuu­to­rin joh­dol­la opin­to­jen ai­ka­na ja oh­ja­tus­ti opin­to­jen aloi­tus­ti­lai­suu­des­sa. Verk­ko­a­lu­een käy­tön ta­vois­ta ja peli­sään­nöis­tä so­vi­taan tuu­to­rin ja opin­to­ryh­män kes­ken. Opis­ke­lu­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta kan­nat­taa verk­ko­a­lu­eel­la käy­dä sään­nöl­li­ses­ti, jol­loin var­mis­tat ajan ta­sal­la py­sy­mi­sen.

Mood­len käyt­töön tar­vit­set in­ter­net-yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen ja www-se­lai­men, joka tu­kee eväs­tei­tä. Mood­le toi­mii hy­vin esi­mer­kik­si Chro­me tai Mo­zil­la Fire­fox -se­lai­mil­la. Verk­ko­a­lu­eel­le kir­jau­du­taan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la yli­o­pis­ton käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Verk­ko­alue on käy­tet­tä­vis­sä­si ja hen­ki­lö- ja suo­ri­tus­tie­to­ja­si säi­ly­te­tään Mood­les­sa opin­to-oi­keu­te­si ajan. Opin­to-oi­keu­te­si pää­tyt­tyä pois­tet­tu­ja tie­to­ja­si ei voi­da pa­laut­taa. Tie­to­jen pois­ta­mi­sen pro­ses­si on au­to­ma­ti­soi­tu, eikä sii­tä tule eril­lis­tä il­moi­tus­ta etu­kä­teen. Opin­to­jen ai­ka­na tie­to­je­si säi­ly­mi­nen vaa­tii si­nul­ta kui­ten­kin kir­jau­tu­mi­sen Mood­leen vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa. Ha­lu­tes­sa­si voit myös itse pois­taa it­se­si Mood­le-alu­eel­ta. (Klik­kaa Mood­le­si­vun oi­ke­as­sa ylä­kul­mas­sa ole­vaa ra­tas­ta ja Pois­ta mi­nut kurs­sil­ta. Huom. tämä on­nis­tuu, jos olet tul­lut kurs­sil­le itse­re­kis­te­röi­ty­mäl­lä.)

Blogs.sal­ford.ac.uk

Omien tietojen muokkaus

Jo­kai­sel­la Mood­len käyt­tä­jäl­lä on oma käyt­tä­jä­tie­to­sivu, joka on hyvä muo­ka­ta heti verk­ko­a­lu­eel­le tul­ta­es­sa. Pää­set muok­kaa­maan omia tie­to­ja­si kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen klik­kaa­mal­la omaa ni­me­ä­si Mood­len oi­ke­as­sa ylä­kul­mas­sa ja va­lit­se­mal­la va­li­kos­ta Käyt­tä­jä­tie­dot  ja  sen jäl­keen Muok­kaa tie­to­ja.

Voit liit­tää   käyt­tä­jä­tie­to­jen (säh­kö­pos­ti, maa, paik­ka­kun­ta) li­säk­si oman ku­va­si ja esit­te­lyn it­ses­tä­si. Säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­na tu­lee olla osoi­te, jota seu­raat sään­nöl­li­ses­ti ja muis­tat­han päi­vit­tää sen tar­vit­ta­es­sa opin­to­jen ai­ka­na. Säh­kö­pos­ti­o­soi­te on Mood­le­a­lu­een ase­tuk­sis­sa au­to­maat­ti­ses­ti jul­ki­nen, mut­ta sen nä­ky­vyyt­tä voit ha­lu­tes­sa­si ra­ja­ta. Käyt­tä­jä­tie­dois­sa on myös verk­ko­a­lu­een toi­min­taan vai­kut­ta­via ase­tuk­sia, joi­den avul­la voit hel­pot­taa kes­kus­te­lu­a­lu­ei­den vies­tien hal­lin­taa.

Keskustelualueet

Verk­ko­a­lu­eel­la on kes­kus­te­lu­a­lu­ei­ta eri tee­mo­jen tai opin­to­ryh­mien kes­kus­te­lu­ja var­ten. Kurs­sil­la on li­säk­si alue ajan­koh­tai­sil­le tie­do­tuk­sil­le, jon­ne kurs­sin jär­jes­tä­jät ja opet­ta­jat voi­vat kir­joit­taa vies­te­jä. Mood­len vies­te­jä voit ha­lu­tes­sa­si ti­la­ta myös säh­kö­pos­tiin kes­kus­te­lu­koh­tai­ses­ti.

Kun olet avan­nut kurs­si­a­lu­een aloi­tus­si­vul­ta jon­kin kes­kus­te­lu­a­lu­een, löy­dät si­vun oi­ke­as­ta reu­nas­ta ra­tas-ku­vak­keen. Klik­kaa­mal­la ra­tas­ta avau­tuu va­lik­ko jos­sa ker­ro­taan mil­lai­nen ti­laus­käy­tän­tö ko. kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on. Jos sii­nä lu­kee Pa­ko­tet­tu ti­laus, saat pa­ko­te­tus­ti ko. kes­kus­te­lu­a­lu­een uu­det vies­tit säh­kö­pos­tii­si. Jos sii­nä lu­kee Va­lin­nai­nen ti­laus tai Au­to­maat­ti­nen ti­laus, voit itse va­li­ta ha­lu­at­ko ko. kes­kus­te­lu­a­lu­een uu­det vies­tit säh­kö­pos­tii­si. Jos ala­puo­lel­la on Ti­laa tämä kes­kus­te­lu­alue link­ki, niin klik­kaa­mal­la sitä ti­laat kes­kus­te­lu­e­lu­een. Kes­kus­te­lu­a­lu­een ti­lauk­sen voit pe­ruut­taa sa­mas­ta pai­kas­ta, jon­ka jäl­keen vies­te­jä ei enää tule säh­kö­pos­tii­si täl­tä kes­kus­te­lu­a­lu­eel­ta. Tämä ase­tus täy­tyy muut­taa erik­seen kai­kil­le kes­kus­te­lu­a­lu­eil­le, ja voit kui­ten­kin edel­leen ti­la­ta joi­tain mui­ta kes­kus­te­lu­a­lu­ei­ta. Jos opet­ta­ja on pa­kot­ta­nut vies­tit myös säh­kö­pos­tiin, et pys­ty pois­ta­maan ti­laus­ta itse.

Tehtävän palautus

Pa­lau­ta teh­tä­vä ha­ke­mal­la se omal­ta ko­neel­ta­si seu­raa­vin vai­hein: La­taa tie­dos­to­ja / Li­sää / Brow­se/ La­taa tämä tie­dos­to / Tal­len­na muu­tok­set. Pa­lau­tus on on­nis­tu­nut, kun lä­het­tä­mä­si tie­dos­ton nimi nä­kyy lo­puk­si ruu­dus­sa.

Pari- tai ryh­mä­työ­nä teh­dyt teh­tä­vät pa­lau­te­taan ni­met­ty­nä te­ki­jöi­den opis­ke­li­ja­nu­me­roil­la esi­mer­kik­si 654321_398055.rtf. Näin var­mis­tuu, että kai­kil­le te­ki­jöil­le tal­len­tuu opin­to­pis­teet opin­to­re­kis­te­riin.

Salasana hukassa ja muut ongelmatilanteet

Sala­sa­nan voit uu­sia verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la osoit­tees­sa https://idm.utu.fi. Jos si­nul­la ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia, ota yh­teys opin­to­sih­tee­riin. On­gel­ma­ti­lan­teis­sa tai jos kai­paat oh­jaus­ta verk­ko­a­lu­een käyt­töön, ota yh­teys oppi­ai­nee­si suun­nit­te­li­jaan tai opin­to­sih­tee­riin. Tek­ni­sis­sä on­gel­mis­sa voit pyy­tää apua säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta help­desk@utu.fi. Ker­ro mah­dol­li­sim­man tark­kaan, mis­sä vai­hees­sa on­gel­ma il­me­nee ja min­kä­lai­sen vir­he­il­moi­tuk­sen oh­jel­ma an­taa. Lisä­oh­jei­ta Mood­len käyt­töön

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022