2.4 Opintojen hyväksilukeminen

Opis­ke­li­ja voi anoa opin­to­jak­so­jen hy­väk­si­lu­kua ai­kai­sem­pien opin­to­jen tai muun osaa­mi­sen pe­rus­teel­la. Hy­väk­si­lu­ke­mi­nen tar­koit­taa opin­to­jen, har­joit­te­lun, työ­ko­ke­muk­sen tai osaa­mi­sen hy­väk­sy­mis­tä osak­si suo­ri­tet­ta­via opin­to­ja. Ano­mus hy­väk­si­lu­vus­ta kan­nat­taa teh­dä opin­to­jen alku­vai­hees­sa, opin­to-oi­keu­den saa­tu­a­si. Hy­väk­si­lu­ku­ja voi olla kah­den­lai­sia.

Kor­vaa­mi­sel­la tar­koi­te­taan opin­to­jen kor­vaa­mis­ta muu­al­la suo­ri­te­tuil­la, si­säl­löl­tään vas­taa­vil­la sa­man alan opin­noil­la. Yleis­sään­tö kor­vaa­vuuk­sia anot­ta­es­sa on, että suo­ri­tuk­sen tu­lee olla yli­o­pis­to­ta­soi­nen ja sen tu­lee vas­ta­ta anot­ta­vaa opin­to­jak­soa sekä si­säl­lön että laa­juu­den osal­ta. Kor­vaa­vuus­lo­mak­keen saat verk­ko­a­lu­eel­ta (kas­va­tus­tie­teel­lis­ten ai­nei­den yh­tei­nen verk­ko­alue Kont­to­ri) tai opin­to­sih­tee­ril­tä. Lii­tä ha­ke­muk­sen mu­kaan to­dis­tus­jäl­jen­nök­set ja ope­tus­suun­ni­tel­ma, jos­ta sel­vi­ää mitä suo­rit­ta­ma­si opin­not ovat si­säl­tä­neet. Lä­he­tä lo­ma­ke opin­to­je­si suun­nit­te­li­jal­le avoi­meen yli­o­pis­toon.  Kor­vaa­vuus­pää­tök­sen te­kee opin­to­jak­son vas­tuu­o­pet­ta­ja.

Aho­toin­ti eli ai­em­min han­ki­tus osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­nen ja tun­nus­ta­mi­nen tar­koit­taa muu­al­la kuin muo­dol­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa han­ki­tun osaa­mi­sen pe­rus­teel­la ha­et­ta­vaa opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mis­ta. Täl­lais­ta osaa­mis­ta voi olla esi­mer­kik­si epä­vi­ral­li­nen op­pi­mi­nen (esim. täy­den­nys­kou­lu­tus) tai arki­op­pi­mi­nen (esim. työ­ko­ke­mus). Kes­kei­siä ovat opi­tut tie­dot ja tai­dot, ei niin­kään ko­ke­mus si­nän­sä. Hy­väk­si­lu­ku teh­dään suh­tees­sa opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­tei­siin. Osaa­mi­sen ar­vi­oi­mi­sek­si opis­ke­li­jan on to­den­net­ta­va osaa­mi­sen­sa ja opis­ke­li­jal­ta voi­daan edel­lyt­tää lisä­näyt­tö­nä esi­mer­kik­si tent­tiä, port­fo­li­o­ta, es­see­tä, työ­näy­tet­tä tai haas­tat­te­lua. Ano­mus muu­toin kuin muo­dol­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa han­ki­tun osaa­mi­sen hy­väk­si­lu­ke­mi­sek­si teh­dään AHOT- lo­mak­keel­la, jon­ka  saat verk­ko­a­lu­eel­ta (kas­va­tus­tie­teel­lis­ten ai­nei­den yh­tei­nen verk­ko­alue Kont­to­ri) tai opin­to­sih­tee­ril­tä. Lo­ma­ke pa­lau­te­taan opin­to­je­si suun­nit­te­li­jal­le avoi­meen yli­o­pis­toon. Pää­tök­sen aho­toin­nis­ta te­kee opin­to­jak­son vas­tuu­o­pet­ta­ja.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022