2.5 Arviointi ja kokonaisarvosana

Opin­to­suo­ri­tus­ten ar­vi­oin­nit ovat näh­tä­vis­sä Pe­pin opis­ke­li­jan työ­pöy­däl­tä noin kol­men vii­kon ku­lu­es­sa suo­ri­tus­päi­väs­tä. Oh­jeet opis­ke­li­jan työ­pöy­dän käyt­töön löy­dät avoi­men yli­o­pis­ton verk­ko­sivuilta.

HUOM! Avoi­men yli­o­pis­ton Net­ti­op­su on pois­tu­nut käy­tös­tä. Voit tar­kas­tel­la omia en­nen 24.6.2021 tal­len­net­tu­ja opin­to­suo­ri­tuk­sia ja ope­tus­oh­jel­mia 31.5.2022 saak­ka. Osa­suo­ri­tuk­sen ar­vi­oin­ti nä­kyy Avoi­men Net­ti­op­sun koh­das­sa Osa­suo­ri­tuk­set. Es­seen pa­lau­te­lo­ma­ke on lu­et­ta­vis­sa Mood­les­sa sa­mas­sa pai­kas­sa, jo­hon pa­lau­tit es­seen. Kun opet­ta­ja on an­ta­nut es­sees­tä pa­laut­teen, tu­lee sii­tä au­to­maat­ti­nen il­moi­tus säh­kö­pos­tiin.

Opin­to­suo­ri­tuk­set ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la 0–5 tai hy­väk­syt­ty/hy­lät­ty.

Ar­vi­oin­ti­as­teik­ko:

5 = erin­o­mai­nen

4 = kii­tet­tä­vä

3 = hyvä

2 = tyy­dyt­tä­vä

1 = vält­tä­vä

i = hy­lät­ty/täy­den­net­tä­vä

Oikeusturva arvioinnissa

On­gel­ma­ti­lan­teet py­ri­tään aina rat­ko­maan en­sin sil­lä ta­sol­la, jol­la ne ovat esiin­ty­neet ja opin­to­suo­ri­tuk­sia kos­ke­vis­sa on­gel­mis­sa tu­lee ensi­si­jai­ses­ti ot­taa yh­teyt­tä opin­to­jen suun­nit­te­li­jaan, joka osaa neu­voa ja oh­ja­ta tar­vit­ta­es­sa eteen­päin on­gel­man rat­ko­mi­ses­sa. Jos olet tyy­ty­mä­tön es­seen tai ten­tin arvo­sa­naan, kes­kus­te­le sii­tä en­sin arvo­sa­nan an­ta­neen opet­ta­jan kans­sa ja tar­vit­ta­es­sa myös oppi­ai­neen suun­nit­te­li­jan kans­sa. Jos on­gel­ma ei rat­kea, voit teh­dä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen suul­li­ses­ti tai kir­jal­li­ses­ti ar­vos­te­lun suo­rit­ta­neel­ta opet­ta­jal­ta 14 päi­vän si­säl­lä suul­li­sen pa­laut­teen an­ta­mi­ses­ta. Opet­ta­jan täy­tyy täl­löin an­taa oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen kir­jal­li­nen vas­taus. Jos olet tyy­ty­mä­tön opet­ta­jan te­ke­mään oi­kai­su­pää­tök­seen, voit saat­taa asi­an tut­kin­to­lau­ta­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si 14 päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä, kun olet saa­nut pää­tök­ses­tä tie­don.

Kokonaisarvosana ja opintorekisteriote

Kun olet suo­rit­ta­nut pe­rus- tai aine­o­pin­not val­miik­si, pyy­dä opin­to­sih­tee­riä tal­len­ta­maan opin­to­re­kis­te­riin lop­pu­mer­kin­tä (=opin­to­ko­ko­nai­suu­den arvo­sana) ja lä­het­tä­mään lei­mal­la va­rus­tet­tu opin­to­re­kis­te­ri­ote to­dis­teek­si val­miis­ta arvo­sa­nas­ta. (Ko­ko­nai­suus­mer­kin­tää edel­ly­te­tään esi­mer­kik­si ha­et­ta­es­sa yli­o­pis­ton tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si avoi­men väy­län kaut­ta!) Opin­to­re­kis­te­ri­o­tet­ta ei lä­he­te­tä au­to­maat­ti­ses­ti, jot­ta voit tar­vit­ta­es­sa ko­rot­taa yk­sit­täi­sen suo­ri­tuk­sen arvo­sa­naa opin­to­jen val­miik­si saa­mi­sen jäl­keen. Lop­pu­mer­kin­nän tal­len­ta­mi­sen jäl­keen opin­to­jen ko­rot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain, jos syy­nä on este opin­to­jen jat­ka­mi­seen, ku­ten esi­mer­kik­si ta­voi­te saa­da kel­poi­suus jat­ka­mi­seen aine­o­pin­toi­hin tai avoi­men yli­o­pis­ton väy­län haku­kel­poi­suus.

Pe­rus- ja aine­o­pin­to­jen koko­nais­arvo­sana mää­räy­tyy opin­to­jak­so­jen pai­no­tet­tu­na kes­ki­ar­vo­na. Ker­ro kun­kin jak­son nu­mee­ri­nen arvo­sana opin­to­pis­te­mää­räl­lä, las­ke lu­vut yh­teen ja jaa saa­tu luku opin­to­pis­tei­den luku­mää­räl­lä. Hy­väk­syt­ty/hy­lät­ty -as­tei­kol­la ar­vi­oi­tu­ja opin­to­jak­so­ja tai osa­suo­ri­tuk­sia ei las­ke­ta kes­ki­ar­voon. Arvo­sa­no­jen pis­te­ra­jat ovat:

erinomaiset tiedot 5 (4,50–5)
kiitettävät tiedot 4 (3,50–4,49)
hyvät tiedot   3 (2,50–3,49)
tyydyttävät tiedot 2 (1,50–2,49)
välttävät tiedot 1 (1–1,49)

Ko­ko­nai­suus­mer­kin­nän jäl­keen tyy­dyt­tä­vin tie­doin suo­ri­tet­tu­jen pe­rus­o­pin­to­jen ko­ro­tus ta­pah­tuu suo­rit­ta­mal­la oman va­lin­nan mu­kaan yksi tai tar­vit­ta­es­sa use­am­pi opin­to­jak­so uu­del­leen niin, että pai­no­te­tuk­si kes­ki­ar­vok­si tu­lee hy­vät tie­dot. Tyy­dyt­tä­vin tie­doin suo­ri­te­tut aine­o­pin­not voi ko­rot­taa suo­rit­ta­mal­la oman va­lin­tan­sa mu­kaan aine­o­pin­to­jen opin­to­jak­sois­ta kir­jal­li­suut­ta 8 opin­to­pis­teen ver­ran. Suo­ri­tuk­ses­ta so­vi­taan oppi­ai­neen suun­nit­te­li­jan kans­sa.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022