2.6 Keskeneräiset opinnot

Jos opin­to-oi­keus­aika lop­puu en­nen opin­to­jen val­mis­tu­mis­ta, ota yh­teys oppi­ai­neen suun­nit­te­li­jaan tai opin­to­sih­tee­riin ja saat oh­jeet opin­to­jen val­miik­si suo­rit­ta­mi­seen. Avoi­men yli­o­pis­ton opin­to­mak­su on 15 eu­roa / suo­ri­tet­ta­va opin­to­pis­te. Opin­to-oi­keus on voi­mas­sa ope­tuk­sen kes­ton ja opin­to­suo­ri­tus­ten ajan. Opin­to­ja jat­ke­taan aina voi­mas­sa ole­van ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Val­mis opin­to­ko­ko­nai­suus ei van­he­ne, mut­ta jos opin­to­ko­ko­nai­suus muut­tuu laa­jem­mak­si, voi sitä jou­tua täy­den­tä­mään. Kes­ken­e­räis­ten pe­rus- tai aine­o­pin­to­jen opin­to­jak­sot van­he­ne­vat, jos opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut enim­män osan (pe­rus­opin­nois­sa vä­hin­tään 13 op ja aine­opin­nois­sa 18 op) en­nen vuot­ta 2014. Van­hen­tu­neet opin­not päi­vi­te­tään suo­rit­ta­mal­la yksi opin­to­jak­so uu­del­leen.

Opin­to­jak­so­jen osa­suo­ri­tuk­set van­he­ne­vat, jos opis­ke­li­ja ei suo­ri­ta opin­to­jak­soa val­miik­si suo­rit­ta­mis­luku­kaut­ta seu­raa­vi­na nel­jä­nä luku­kau­te­na tai ope­tus­suun­ni­tel­man muut­tu­es­sa. Täl­löin opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va ko­ko­naan uu­des­taan voi­mas­sa ole­van ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022