2.7 Jatko-opintomahdollisuuksia

Pe­rus­o­pin­to­jen jäl­keen voit jat­kaa opis­ke­lua aine­o­pin­toi­hin. Pe­rus­o­pin­not tu­lee olla suo­ri­tet­tu vä­hin­tään hy­vin tie­doin. Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa ei voi suo­rit­taa tut­kin­toa, mut­ta avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa on mah­dol­li­suus opis­kel­la suu­rin osa kas­va­tus­tie­teen kan­di­daa­tin tut­kin­toon kuu­lu­vis­ta opin­nois­ta ku­ten kas­va­tus­tie­teen, eri­tyis­pe­da­go­gii­kan ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus- ja aine­o­pin­not, sivu­aine­o­pin­to­ja, osa kie­li-, vies­tin­tä- ja me­to­di­opin­nois­ta sekä yk­sit­täi­siä sy­ven­tä­vien opin­to­jen opin­to­jak­so­ja. Kas­va­tus­tie­teel­lis­ten ai­nei­den li­säk­si sivu­ai­neik­si voi va­li­ta esi­mer­kik­si pe­rus­o­pin­not fi­lo­so­fi­as­ta ja moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta  sekä pe­rus- ja aine­o­pin­not psy­ko­lo­gi­as­ta,  so­si­aa­li­tie­teis­tä, so­si­aa­li­työs­tä tai  val­tio-opis­ta.

KU­VIO 1. Esi­merk­ki kas­va­tus­tie­tei­den kan­di­daa­tin ja mais­te­rin tut­kin­nos­ta

Yli­o­pis­ton tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si voit ha­kea osal­lis­tu­mal­la pää­sy­ko­kei­siin nor­maa­lis­sa haku­me­net­te­lys­sä, avoi­men yli­o­pis­ton väy­län tai kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den va­lin­nas­sa.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Kas­va­tus­tie­teen, ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen ja eri­tyis­pe­da­go­gii­kan kou­lu­tuk­seen (kan­di­daa­tin ja mais­te­rin tut­kin­to) tai var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si avoi­meen yli­o­pis­to-ope­tuk­seen osal­lis­tu­nei­den kiin­ti­ös­sä, kun ha­et­ta­vas­ta oppi­ai­nees­ta on suo­ri­tet­tu­na vä­hin­tään hy­vin tie­doin haku­koh­teen (ai­kuis­kas­va­tus­tie­de, eri­tyis­pe­da­go­giik­ka tai kas­va­tus­tie­de) pe­rus­o­pin­not (väh. 25 op) sekä pe­rus­o­pin­not yh­des­tä sivu­ai­nees­ta (väh. 25 op ko­ko­nai­suus) TAI haku­koh­teen pe­rus- ja aine­o­pin­not (vä­hin­tään 60 op), jois­ta aine­o­pin­not on suo­ri­tet­tu vä­hin­tään hy­vin tie­doin.

Kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non tai vä­hin­tään kol­me­vuo­ti­sen luo­kan­o­pet­ta­ja­tut­kin­non suo­rit­ta­neet voi­vat ha­kea kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den yh­teis­va­lin­nas­sa kas­va­tus­tie­teen, luo­kan­o­pet­ta­jan tai var­hais­kas­va­tuk­sen mais­te­ri­o­pin­toi­hin suo­ri­tet­tu­aan ha­et­ta­vas­ta pää­ai­nees­ta pe­rus- ja aine­o­pin­not vä­hin­tään hy­vin tie­doin.

Va­lin­to­jen haku­kri­tee­rit ja opis­ke­li­ja­kiin­ti­öt jul­kais­taan vuo­sit­tain loka­kuus­sa Opin­to­pol­ku.fipal­ve­lus­sa. Haku­aika on vuo­sit­tain huh­ti-tou­ko­kuus­sa.

Ta­voit­tee­na tut­kin­to? 

Ha­ke­mi­nen Tu­run yli­o­pis­toon

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022