3 Opiskelua monimuotoisesti

Opin­nois­sa on kes­keis­tä it­se­näi­nen opis­ke­lu, joka si­säl­tää pe­reh­ty­mis­tä opin­to­ma­te­ri­aa­liin, val­mis­tau­tu­mis­ta tuu­to­rin oh­jaa­maan ryh­mä- tai verk­ko­työs­ken­te­lyyn, es­sei­den ja mui­den kir­jal­lis­ten teh­tä­vien kir­joit­ta­mis­ta ja tent­tei­hin lu­ke­mis­ta. Opis­ke­lu­a­si tu­ke­vat lu­en­not, opin­to­ma­te­ri­aa­lit, verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö sekä yh­teis­toi­min­nal­li­nen työs­ken­te­ly ryh­mäs­sä. Vas­tuu op­pi­mi­ses­ta ja opin­to­jen ete­ne­mi­ses­tä on ensi­si­jai­ses­ti si­nul­la it­sel­lä­si.

Opis­ke­lu­tai­dois­sa on mah­dol­lis­ta ke­hit­tyä kai­ken ai­kaa. Mo­ti­vaa­tio opis­ke­luun sekä hy­vät opis­ke­lu­tai­dot, ku­ten kir­joi­tus­tai­to, sy­väl­li­nen lu­ke­mi­nen, olen­nais­ten asi­oi­den erot­te­lu­kyky, ajan­käy­tön suun­nit­te­lu, tie­don­han­kin­ta kir­jas­tois­ta ja ver­kos­ta sekä kes­kus­te­lu­tai­to edis­tä­vät ym­mär­tä­mis­tä ja op­pi­mis­ta.

KU­VIO 2. Moni­muo­toi­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö (kuva suu­re­nee klik­kaa­mal­la sen pääl­tä)

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022