3.1 Itsenäinen opiskelu

It­se­näi­ses­sä opis­ke­lus­sa ko­ros­tuu oma ak­tii­vi­suu­te­si tie­don et­si­jä­nä ja kä­sit­te­li­jä­nä. Olet vas­tuus­sa opis­ke­lu­pro­ses­si­si suun­nit­te­lus­ta, ete­ne­mi­ses­tä ja mie­lek­kyy­des­tä. Kes­kus­te­lut tuu­to­rin ja opis­ke­li­ja­kol­le­goi­den kans­sa voi­vat edis­tää ky­ky­ä­si aset­taa re­a­lis­ti­sia ta­voit­tei­ta, ar­vi­oi­da omia suo­ri­tuk­si­a­si tai jous­ta­vuut­ta­si opis­ke­lu­ta­po­jen käy­tös­sä. Op­pi­mi­nen on tai­to, jota voit ke­hit­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten kans­sa.

Opin­to­jak­so­koh­tai­set opis­ke­lu­op­paat oh­jaa­vat ja tu­ke­vat opis­ke­lu­pro­ses­si­a­si esi­mer­kik­si opis­ke­lun suun­nit­te­lus­sa ja teh­tä­vien sekä tent­tien suo­rit­ta­mi­ses­sa. Op­pais­sa ole­vien poh­din­ta­teh­tä­vien tar­koi­tuk­se­na on oh­ja­ta kes­keis­ten asi­oi­den poh­ti­mi­seen, aut­taa yh­dis­tä­mään asi­oi­ta omiin ko­ke­muk­sii­si sekä poh­jus­taa asi­oi­den kä­sit­te­lyä esi­mer­kik­si opin­to­ryh­mäs­sä tai verk­ko­kes­kus­te­lus­sa.

It­se­näi­seen opis­ke­luun si­säl­tyy run­saas­ti lu­ke­mis­ta ja työs­ken­te­lyä kir­jal­li­suu­den pa­ris­sa. Opin­to­jak­soi­hin si­säl­ty­vä kir­jal­li­suus esi­tel­lään ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa sekä opis­ke­lu­op­paas­sa. Kir­jal­li­suut­ta hyö­dyn­ne­tään joko teh­tä­vien läh­de­ma­te­ri­aa­li­na tai se ten­ti­tään. Kir­jal­li­suu­den han­kit lai­naa­mal­la tai ha­lu­tes­sa­si os­ta­mal­la, ja osa kir­jal­li­suu­des­ta löy­tyy myös säh­köi­ses­ti ver­kos­ta. Kun käy­tät kir­jas­to­pal­ve­lu­ja, läh­de liik­keel­le hy­vis­sä ajoin, jot­ta en­nä­tät saa­maan kir­jat käyt­töö­si ajois­sa.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022