3.2 Opintoryhmä

Opin­to­ryh­män ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­lu­a­si ja edis­tää op­pi­mis­ta­si. Ai­kuis­o­pis­ke­li­joi­den eri­lai­set nä­ke­myk­set ja ko­ke­muk­set voi­vat laa­jen­taa omaa nä­ke­mys­tä­si asi­ois­ta ja an­taa uu­sia ide­oi­ta esi­mer­kik­si es­seen kir­joit­ta­mi­seen. Opin­to­ryh­mät ko­koon­tu­vat pai­kal­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa, ver­kos­sa tai mo­lem­mis­sa. Oppi­lai­tos­ten opin­to­ryh­mä ko­koon­tuu kes­ki­mää­rin pari ker­taa kuu­kau­des­sa pe­rus­opin­nois­sa vuo­den ja aine­opin­nois­sa noin puo­len­tois­ta vuo­den ajan. Ver­kos­sa oh­jat­tu opis­ke­lu kes­tää vas­taa­vas­ti vuo­den ja aine­opin­nois­sa noin puo­li­tois­ta vuot­ta.

Ryh­män työs­ken­te­lyä oh­jaa tuu­to­ri, joka toi­mii sekä op­pi­mi­sen oh­jaa­ja­na että si­säl­tö­jen asi­an­tun­ti­jana. Tuu­to­ri on ryh­män oh­jaa­ja, joka vas­taa ryh­mä­työs­ken­te­lyn suun­nit­te­lus­ta ja ko­koon­tu­mis­ten  mie­lek­kääs­tä ete­ne­mi­ses­tä. Ver­kos­sa tuu­to­ri oh­jaa opis­ke­lua esi­mer­kik­si oh­jeis­ta­mal­la, käyn­nis­tä­mäl­lä kes­kus­te­lun, oh­jaa­mal­la ja yh­teen­ve­tä­mäl­lä kes­kus­te­lua sekä vas­taa­mal­la opis­ke­li­joi­den ky­sy­myk­siin. Opis­ke­lu­op­paas­sa on ide­oi­ta opin­to­ryh­män työs­ken­te­lyyn, joi­ta ryh­mät voi­vat tuu­to­rin joh­dol­la va­paas­ti so­vel­taa sekä ide­oi­da li­sää. Vas­tuu ryh­män toi­min­nas­ta on sen jo­kai­sel­la jä­se­nel­lä.

Te­hok­kaan ryh­mä­o­pis­ke­lun edel­ly­tys on, että olet en­nen ryh­mä- tai verk­ko­työs­ken­te­lyä pe­reh­ty­nyt opis­ke­lu­op­paa­seen sekä muu­hun ai­hee­seen liit­ty­vään ma­te­ri­aa­liin. Val­mis­tau­tu­mi­nen edis­tää uu­den tie­don omak­su­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä sekä ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta ja tar­koi­tuk­se­na on sy­ven­tää ryh­män yh­teis­tä ai­hei­den kä­sit­te­lyä. Kes­kus­te­luis­sa pe­rus­te­let omia aja­tuk­si­a­si ja jä­sen­nät nii­tä uu­del­leen.

Ryh­mä­työs­ken­te­ly ja­kaan­tuu koko opin­to- tai verk­ko­ryh­män työs­ken­te­lyk­si tai luku­pii­ri­työs­ken­te­lyk­si, jol­loin opin­to- tai verk­ko­ryh­mä on jär­jes­täy­ty­nyt pie­nem­piin ryh­miin. Luku­pii­rit voi­vat ko­koon­tua it­se­näi­ses­ti kas­vok­kain tai ver­kos­sa. Luku­pii­ri­työs­ken­te­ly on yksi mah­dol­li­suus tu­tus­tua kir­jal­li­suu­teen ja val­mis­tau­tua opin­to­suo­ri­tus­ten te­koon. Ryh­mäs­sä voi­daan esi­mer­kik­si so­pia, että jo­kai­nen lu­kee tie­tyn osan vaa­dit­ta­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta ja vä­lit­tää sen olen­nai­sen si­säl­lön muil­le. Luku­pii­ris­sä kes­kus­tel­len ja yh­teis­työs­sä toi­mien vai­ke­at­kin asi­at voi­daan näin yh­teis­työs­sä sel­vit­tää.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022