3.3 Luento-opetus

Opin­toi­hin si­säl­tyy yli­o­pis­ton opet­ta­jien pi­tä­miä lu­en­to­ja ja/tai pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta. Ope­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on joh­dat­taa sekä sel­ven­tää ja sy­ven­tää opin­to­jak­son si­säl­tö­jä ja kes­kei­siä kä­sit­tei­tä. Lu­en­not pi­de­tään Tu­run yli­o­pis­tos­sa ja/tai etä­yh­tey­del­lä Zoom -verk­ko­ko­kous­oh­jel­mas­sa ja ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le opin­to­ko­ko­nai­suu­den opis­ke­li­joil­le. Etä­yh­teys mah­dol­lis­taa jous­ta­van osal­lis­tu­mi­sen lu­en­nol­le, kun voit osal­lis­tua tie­to­ko­neen vä­li­tyk­sel­lä paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Osa lu­en­nois­ta tal­len­ne­taan, jol­loin ne ovat myös jäl­ki­kä­teen kuun­nel­ta­vis­sa oppi­ai­neen verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä Mood­les­sa.

Lu­en­noil­le osal­lis­tu­mi­nen on suo­si­tel­ta­vaa, sil­lä ne edis­tä­vät ja tu­ke­vat it­se­näis­tä opis­ke­lua ja op­pi­mis­ta. Osas­sa lu­en­nois­ta on osal­lis­tu­mis­vel­vol­li­suus, jol­loin pa­kol­li­nen pe­rus­tel­tu pois­sa­olo kor­va­taan erik­seen il­moi­te­tul­la ta­val­la.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022