3.4 Tiedonhankinta

Tie­don­hal­lin­nal­li­set val­miu­det ovat kes­kei­sim­piä opis­ke­lu­tai­to­ja.

Tie­don­han­kin­ta­tai­to­jen ta­voit­teet ovat:
• Osaat käyt­tää kir­jas­to­jen pal­ve­lu­ja opis­ke­lus­sa­si.
• Osaat hank­kia it­se­näi­ses­ti ja te­hok­kaas­ti tie­toa kir­jal­li­ses­ta ai­neis­tos­ta.
• Tun­net moni­puo­li­sia tie­don­läh­tei­tä.
• Osaat ar­vi­oi­da tie­don­läh­tei­den so­pi­vuut­ta eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Tie­don­han­kin­nan läh­tö­koh­ta­na on sel­vit­tää tie­don­tar­ve:
• Mitä ja mil­lais­ta tie­toa tar­vi­taan?
• Mi­hin sitä käy­te­tään?
• Mis­sä muo­dos­sa ja mil­lä kie­lel­lä?

Kirjastopalveluita

Useim­mi­ten tar­vit­set kurs­si­kir­jo­ja opis­kel­les­sa­si avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa. Suu­rim­man osan kir­jois­ta saat lai­naa­mal­la ne kir­jas­tois­ta. Kurs­si­kir­jat ovat hy­vin ky­syt­ty­jä, jo­ten nii­den et­si­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa hy­vis­sä ajoin. Ai­neis­to­va­raus kir­jas­toon on hyvä kei­no var­mis­taa kir­jan saa­ta­vuus.

Tu­run yli­o­pis­ton kas­va­tus- ja yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­set kurs­si­kir­jat ovat Edu­ca­riu­min kir­jas­tos­sa osoit­tees­sa As­sis­ten­tin­katu 5, 1. ker­ros. Osa kir­jal­li­suu­des­ta löy­tyy myös e-kir­joi­na ver­kos­ta. Avoi­men yli­o­pis­ton opis­ke­li­ja­na voit hank­kia Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­to­kor­tin ja käyt­tää kir­jas­ton haku­pal­ve­lui­ta. Kir­jas­to­kor­tin ti­lauk­sen voi teh­dä ver­kos­sa ja kor­tin voi nou­taa mis­tä ta­han­sa Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton toi­mi­pai­kas­ta Tu­rus­sa, Rau­mal­la ja Po­ris­sa. Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­van ko­ko­el­man li­säk­si ole­mas­sa luku­sali­kap­pa­leet, joi­ta saa yö- ja vii­kon­lop­pu­lai­noik­si. Va­ra­tuim­mis­ta kir­jois­ta on koot­tu pika­lai­na­ko­ko­el­ma, jos­ta saa kah­den (2) vrk:n lai­no­ja, joi­ta ei voi uu­sia tai va­ra­ta.

Kir­jo­ja voi myös kau­ko­lai­na­ta. Jos et asu lä­hel­lä kir­jas­toa, jos­sa kir­ja on, voit pyy­tää lähi­kir­jas­to­a­si kau­ko­lai­naa­maan kir­jan si­nul­le. Kau­ko­lai­naus on mak­sul­lis­ta. Teh­des­sä­si kurs­sin kir­jal­li­suut­ta kos­ke­van kau­ko­lai­na­ti­lauk­sen Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton kir­joi­hin, ker­ro lähi­kir­jas­tol­le­si, että ti­lauk­seen kan­nat­taa li­sä­tä mai­nin­ta ”Asi­a­kas on TY:n avoi­men yo:n opis­ke­li­ja”.

Suo­men kir­jas­to­lai­tos koos­tuu yleis­ten ja tie­teel­lis­ten kir­jas­to­jen ver­kos­tos­ta. Kun­nan- tai kau­pun­gin­kir­jas­to on yleen­sä lähi­kir­jas­tosi. Kir­jas­tot.fi-pal­ve­lun kaut­ta voi ha­kea sa­man­ai­kai­ses­ti kir­jal­li­suut­ta kai­kis­ta Suo­men kir­jas­tois­ta, va­lit­se Moni­haku. Si­vus­tos­ta löy­ty­vät muun mu­as­sa lin­kit kaik­kiin kir­jas­toi­hin, ai­neis­to­ha­kuun ja muu­hun verk­ko­a­si­oin­tiin.

Kirjastojen verkkoaineistot

Utu­Gui­des on hyvä tapa löy­tää Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton pai­ne­tut ja elekt­ro­ni­set ar­tik­ke­lit, kir­jat, tie­to­kan­nat ja kaik­ki muu opis­ke­li­jan tar­vit­se­ma ai­neis­to. Utu­Gui­des-si­vuil­le on koot­tu tie­teen­a­loit­tain tie­toa ja link­ke­jä ar­tik­ke­leis­ta ja leh­dis­tä, kir­jois­ta ja haku­te­ok­sis­ta sekä muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta.

Kir­jau­tu­mal­la yli­o­pis­ton käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton Vol­ter-haku­pal­ve­lun etä­käyt­tä­jäk­si voit  et­siä ai­neis­to­ja,  esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sia ja ulko­mai­sia kir­jo­ja ja sana­kir­jo­ja, leh­ti­ar­tik­ke­lei­ta, ti­las­to­ja, asia­sa­nas­to­ja sekä haku­te­ok­sia useis­ta tie­to­kan­nois­ta. Vol­te­rin kaut­ta pää­set lu­ke­maan, tal­len­ta­maan tai tu­los­ta­maan verk­ko­kir­jo­ja ja usei­den tie­teel­lis­ten leh­tien ko­ko­nai­sia ar­tik­ke­lei­ta suo­mek­si ja eng­lan­nik­si. Fin­nas­ta löy­dät eri­tyi­ses­ti ko­ti­mai­sia ar­tik­ke­lei­ta.

Artikkelin haun pikaohje:

1. Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton Vol­ter löy­tyy osoit­tees­ta https://utu­vol­ter.fi.

2. Kir­jau­du si­sään Tu­run yli­o­pis­ton tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la (sa­mat kuin Mood­leen), tä­män jäl­keen kaik­ki ai­neis­tot ovat käy­tet­tä­vis­sä­si.

Uu­des­sa Vol­te­ris­sa on yksi haku­ik­ku­na, jon­ka kaut­ta löy­ty­vät kaik­ki ai­neis­tot: pai­ne­tut ja elekt­ro­ni­set kir­jat, leh­det, tie­to­kan­nat ja suu­ri mää­rä ar­tik­ke­lei­ta. Ole­tus­haku (ko­men­nol­la ’hae’) koh­dis­taa haun kaik­kiin ai­neis­to­ko­ko­nai­suuk­siin.

3. Voit koh­den­taa ha­kua käyt­tä­mäl­lä Tar­ken­net­tua ha­kua tai va­lit­se­mal­la ylä­pal­kis­ta Leh­ti­haun:

Täl­löin voit va­li­ta, ha­et­ko kir­jo­ja, leh­tiä ja opin­näyt­tei­tä; kan­sain­vä­li­siä ar­tik­ke­lei­ta; tai tie­to­kan­to­ja. Voit myös tar­ken­taa ha­kua esi­mer­kik­si va­lit­se­mal­la te­ki­jän ni­men mu­kai­sen haun tai ha­kea ai­neis­toa tie­tyl­tä vuo­del­ta.

Huom! Ko­ti­mai­set ar­tik­ke­lit löy­ty­vät kan­sal­li­ses­ta Fin­nas­ta (https://fin­na.fi). Kir­jau­du Fin­naan si­sään käyt­tä­mäl­lä HAKA-tun­nuk­sia, va­lit­se­mal­la oppi­lai­tok­sek­si ’Tu­run yli­o­pis­to’ ja käyt­tä­mäl­lä Tu­run yli­o­pis­ton tun­nus­ta ja sala­sa­naa. Tee haku omil­la haku­sa­noil­la­si ja ra­jaa haku­tu­lok­set haku­tu­los­lis­tan va­sem­mal­ta puo­lel­ta ai­neis­to­tyyp­pi à leh­ti/ar­tik­ke­li.  Jos et saa ko­ti­mais­ta ar­tik­ke­lia avat­tua ko­neel­la­si Fin­nan kaut­ta, voit ha­kea ar­tik­ke­lin Vol­te­rin kaut­ta sen leh­den ni­mel­lä, jos­sa ar­tik­ke­li on jul­kais­tu. Kun löy­dät oi­ke­an leh­den, esi­mer­kik­si Kas­va­tus-leh­ti, klik­kaa ’Saa­ta­vil­la ver­kos­sa’ -koh­taa ja ’Elekt­ra’-link­kiä (useim­mat leh­det löy­ty­vät Elekt­ran kaut­ta). Tä­män jäl­keen näet kaik­ki leh­den nu­me­rot. Tääl­tä va­lit­se oi­kea (vuo­si­luku ja) nu­me­ro, jos­sa et­si­mä­si ar­tik­ke­li on jul­kais­tu.

4. Myös tie­teen­ala­koh­tai­set op­paat ovat toi­min­nas­sa en­ti­seen ta­paan (https://utu­gui­des.fi).  Op­pais­sa on eri väli­leh­dil­le ja­o­tel­tui­na kir­jat, leh­det ja tie­to­kan­nat. Kas­va­tus­tie­tei­den op­paas­sa leh­det-väli­leh­del­tä löy­tyy myös lis­taus kas­va­tus­tie­tei­den kes­kei­sim­mis­tä ko­ti­mai­sis­ta leh­dis­tä sekä suo­rat lin­kit ky­sei­siin leh­tiin.

5. Kir­jas­toon voi aina soit­taa tai men­nä käy­mään, hen­ki­lö­kun­ta neu­voo tie­don­ja­noi­sia mie­lel­lään!

Tiedonhakua itseopiskellen

Opis­ke­lun su­ju­va ete­ne­mi­nen edel­lyt­tää tie­don­haku­tai­to­jen hal­lin­taa, jota voit opis­kel­la it­se­näi­ses­ti opin­to­jen alku­vai­hees­ta al­ka­en esi­mer­kik­si Tu­run yli­o­pis­ton kir­jas­ton laa­ti­man op­paan avul­la. Kas­va­tus­tie­teel­li­sis­sä ai­neis­sa tie­don­haun­o­pe­tus­ta si­säl­tyy aine­o­pin­to­jen pro­se­mi­naa­ri­vai­hee­seen. Li­säk­si avoin yli­o­pis­to jär­jes­tää yh­teis­työs­sä kir­jas­ton hen­ki­lös­tön kans­sa mak­sut­to­mia, kai­kil­le avoi­men yli­o­pis­ton opis­ke­li­joil­le tar­koi­tet­tu­ja tie­don­haku­kou­lu­tuk­sia.

Tie­don­haun pe­rus­teet -opas

Op­pia tie­don­ha­kuun kir­jas­ton vi­de­ois­ta

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022