3.5 Opinto-ohjaus

Tuu­to­ri on opin­to- tai verk­ko­ryh­män ve­tä­jä, opin­to­je­si oh­jaa­ja ja ensi­si­jai­nen yh­teys­hen­ki­lö­si opin­toi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Tuu­to­ri toi­mii yh­tey­den­pi­tä­jä­nä opis­ke­li­joi­den, oppi­lai­tok­sen ja avoi­men yli­o­pis­ton vä­lil­lä.

Opin­to­sih­tee­ri huo­leh­tii yh­tey­den­pi­dos­ta avoi­men yli­o­pis­ton, oppi­lai­tos­ten ja opis­ke­li­joi­den vä­lil­lä. Hän vas­taa opin­to-oi­keuk­sien ja opin­to­suo­ri­tus­ten tal­len­ta­mi­ses­ta opin­to­re­kis­te­riin, opin­to­re­kis­te­ri­ot­teis­ta, opin­to­mak­su­jen las­ku­tuk­ses­ta ja tent­tien käy­tän­nön­jär­jes­te­lyis­tä.

Suun­nit­te­li­ja vas­taa opin­to­jen suun­nit­te­lus­ta ja or­ga­ni­soin­nis­ta. Teh­tä­viin kuu­lu­vat opin­to­jen ke­hit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­ti, ope­tus ja kir­jal­lis­ten teh­tä­vien ar­vi­oin­ti, opin­to­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­nen sekä tuu­to­rei­den oh­jaus. Suun­nit­te­li­ja te­kee yh­teis­työ­tä opet­ta­jien, tuu­to­rei­den ja opis­ke­li­joi­den kans­sa. Suun­nit­te­li­jan puo­leen voit kään­tyä esi­mer­kik­si kor­vaa­vuus­a­si­ois­sa ja oppi­ai­neen si­säl­löl­li­sis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Voit so­pia suun­nit­te­li­jan kans­sa myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta oh­jaus­ta­paa­mi­ses­ta.

Yli­o­pis­ton opet­ta­jat lu­en­noi­vat sekä toi­mi­vat asi­an­tun­ti­joi­na pien­ryh­mä- ja verk­ko­työs­ken­te­lys­sä. Opet­ta­jat vas­taa­vat opin­to­ma­te­ri­aa­lin te­ke­mi­ses­tä  yh­des­sä suun­nit­te­li­jan kans­sa. Kes­kei­nen osa opet­ta­jien työ­tä on kir­jal­lis­ten teh­tä­vien ar­vi­oi­mi­nen ja pa­laut­teen an­ta­mi­nen opis­ke­li­joil­le.  Opin­to­jak­so­jen opet­ta­jat esi­tel­lään opis­ke­lu­op­paas­sa tai oppi­ai­neen verk­ko­a­lu­eel­la.

Opin­to­neu­vo­ja Sep­po Pii­pa­ri­nen oh­jaa avoin­ta yli­o­pis­to-opis­ke­lua ylei­sis­sä ky­sy­myk­sis­sä ku­ten oppi­ai­nei­den va­lin­nas­sa, opis­ke­lun ja opin­to­po­lun suun­nit­te­lus­sa, avoi­men väy­län oh­jauk­ses­sa ja opis­ke­lu­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Voit so­pia myös ajan hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jaus­ta­paa­mi­seen.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022