4.1.1 Rakenne ja ulkoasu

Es­seen ra­ken­ne muo­dos­tuu seu­raa­vis­ta osis­ta:

Kan­si­leh­ti (ks. mal­li)

Si­säl­lys­lu­et­te­lo (ks. mal­li)

Teks­ti­osa

Läh­de­lu­et­te­lo (ks. mal­li)

Itse­ar­vi­oin­ti

Opin­nois­sa voi olla käy­tös­sä myös es­seen mal­li­poh­ja, jon­ka voit tal­len­taa omal­le ko­neel­le­si opin­to­jen Mood­le­a­lu­eel­ta. Mal­li­poh­jas­sa on val­mii­na ra­ken­ne ja ase­tuk­set sekä ly­hy­es­ti ulko­a­suun, si­säl­töön ja saa­vut­ta­vuu­teen liit­ty­viä oh­jei­ta.

Johdanto herättää lukijan

Joh­dan­to ker­too lu­ki­jal­le, mitä odot­taa es­seel­tä. Hyvä joh­dan­to on ly­hyt ja se he­rät­tää lu­ki­jan mie­len­kiin­non. Es­see pe­rus­tuu on­gel­man­a­set­te­lul­le, joka mää­ri­tel­lään es­seen alus­sa teh­tä­vän­an­non tar­jo­a­mis­sa ra­jois­sa. Joh­dan­to hah­mot­te­lee es­seen ta­voit­teen, pää­lin­jat ja esit­te­lee on­gel­man, jo­hon ha­e­taan rat­kai­sua es­sees­sä sekä pe­rus­te­lee teh­dyn ra­jauk­sen. Sii­nä voi myös mää­ri­tel­lä ly­hy­es­ti es­seen kes­kei­set kä­sit­teet. Joh­dan­to kir­joi­te­taan usein vii­mei­sek­si.

Runkoteksti esseen ytimenä

Es­see muo­dos­taa yh­te­näi­sen ta­ri­nan, jos­sa on juo­ni eli pu­nai­nen lan­ka. Asi­at tu­lee liit­tää toi­siin­sa kä­sit­te­lys­sä. Ai­het­ta kä­si­tel­lään joh­don­mu­kai­ses­ti si­ten, että jo­kai­nen vir­ke, kap­pa­le ja luku vie­vät asi­aa osal­taan eteen­päin ja toi­si­aan seu­raa­vat teks­tin osat ovat viit­taus­suh­tees­sa toi­siin­sa. Hyvä kap­pa­le koos­tuu yh­des­tä pää­a­si­as­ta sekä sitä tu­ke­vis­ta se­li­tyk­sis­tä, yk­si­tyis­koh­dis­ta ja esi­mer­keis­tä. Huo­maa, ett­ei yksi tai kak­si vir­ket­tä vie­lä ole kap­pa­le eikä yksi kap­pa­le vie­lä rii­tä muo­dos­ta­maan omaa lu­ku­aan. Yk­sit­täi­set asi­at tu­lee liit­tää ko­ko­nai­suuk­siin, jot­ta es­sees­tä ei tule fak­ta­lu­et­te­loa. Ke­hit­te­le yk­si­tyis­koh­dis­ta usei­ta aja­tuk­sia rin­nak­kain, yh­dis­te­le nii­tä ja tee omia pää­tel­miä. Koko­nais­ku­vaa voit pyr­kiä hah­mot­ta­maan miet­ti­mäl­lä asi­oi­den vä­li­siä yh­teyk­siä tai vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­ta. Nou­da­ta tar­kas­te­lus­sa va­lit­se­maa­si näkö­kul­maa.

Johtopäätös kokoaa aiheen

Es­seen vii­mei­nen teks­ti­luku on poh­din­ta­osa, jo­hon ko­ko­at kes­kei­sim­mät asi­at, nä­ke­myk­se­si ai­hees­ta ja otat kan­taa joh­dan­nos­sa esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin. Se ei ole pelk­kää ai­kai­sem­man tois­toa tai tii­vis­tel­mää, vaan asi­oi­den huo­lel­lis­ta ja kriit­tis­tä poh­din­taa es­sees­sä ai­kai­sem­min kä­si­tel­tyi­hin tie­toi­hin tu­keu­tu­en. Poh­din­ta­o­si­os­sa voi­daan myös koh­dis­taa kat­set­ta tu­le­vaan, ja poh­tia esi­mer­kik­si tar­kas­te­le­ma­si ai­heen mer­ki­tys­tä tu­le­vai­suu­des­sa tai mah­dol­li­sia jat­ko­tut­ki­mus­tar­pei­ta.

Moyan Brenn. Flickr.com

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022