4.1.3 Lähdeluettelo

Kaik­ki teks­tis­sä vii­ta­tut läh­teet lu­e­tel­laan läh­de­lu­et­te­los­sa. Läh­de­lu­et­te­lo an­taa lu­ki­jal­le no­pe­an ku­van kir­joit­ta­jan te­o­reet­ti­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta ja aut­taa ai­hees­ta kiin­nos­tu­nut­ta lu­ki­jaa kir­jal­li­suus­haus­sa.

Läh­de­lu­et­te­lo­mer­kin­nän yleis­ra­ken­ne voi­daan ja­kaa nel­jään osaan: Kuka? Mil­loin? Mitä? Mis­sä? Toi­sin sa­no­en käy­te­tyis­tä läh­teis­tä mai­ni­taan bib­li­o­gra­fi­set tie­dot läh­de­lu­et­te­los­sa ku­ten kir­joit­ta­ja, pai­no­vuo­si, te­ok­sen tai kir­joi­tuk­sen nimi, jul­kai­su­sar­jan nimi, kus­tan­ta­jan koti­paik­ka ja kus­tan­ta­jan nimi. Läh­teet kir­joi­te­taan aak­kos­jär­jes­tyk­seen en­sim­mäi­sen te­ki­jän suku­ni­men mu­kaan. Jos te­ki­jää ei ole mer­kit­ty, aak­kos­te­taan läh­de ni­mik­keen mu­kaan. Sa­man te­ki­jän sa­ma­na vuon­na il­mes­ty­neet jul­kai­sut jär­jes­te­tään aak­ko­siin kes­ke­nään ja ero­te­taan il­mes­ty­mis­vuo­teen lii­te­tyl­lä pik­ku­kir­jai­mel­la toi­sis­taan esi­mer­kik­si (2008a, 2008b). Joi­den­kin läh­tei­den lu­et­te­loi­mi­nen voi olla on­gel­mal­lis­ta, mut­ta tuol­loin on hyvä pi­tää mie­les­sä läh­de­lu­et­te­lon teh­tä­vä: sen on an­net­ta­va lu­ki­jal­le täs­mäl­li­set tie­dot läh­tees­tä, jot­ta lu­ki­ja ha­lu­tes­saan löy­tää läh­teen.

Teos
Toimitettu (= kokooma) teos
Aikakauslehtiartikkeli

Aika­kaus­leh­ti­ar­tik­ke­lis­ta mer­ki­tään ar­tik­ke­lin kir­joit­ta­ja, jul­kai­su­vuo­si, ar­tik­ke­lin nimi, leh­den nimi, vuo­si­ker­ta (vo­lyy­mi), leh­den nu­me­ro ja ar­tik­ke­lin sivu­nu­me­rot.

Sanomalehtiartikkeli
Sarjajulkaisu ja tutkimusraportti

Paik­ka­kun­tien ja ins­ti­tuu­ti­oi­den ni­miä ei li­sä­tä erik­seen, jos ne sel­vi­ä­vät muu­toin läh­de­viit­tauk­ses­ta.

Dokumentti ilman henkilötekijää

Il­man hen­ki­lö­te­ki­jää lai­nat­ta­vat läh­teet voi­daan kor­va­ta mer­kin­näl­lä Anon (ano­nyy­mi). Teks­ti­viit­teek­si mer­ki­tään täl­löin esim. Anon.1976b. Täl­lai­set jul­kai­sut si­joi­te­taan kro­no­lo­gi­seen jär­jes­tyk­seen (il­mes­ty­mis­ajan­koh­dan mu­kai­nen jär­jes­tys). Toi­nen vaih­to­ehto on mer­ki­tä läh­de ni­mik­keen mu­kaan.

Lait ja asetukset
Arkistolähde
Opinnäyte ja julkaisematon lähde
Teoksen suomentaja

Jos kään­nös on jul­kais­tu vuo­si­kym­me­niä alku­pe­räis­tä te­os­ta myö­hem­min, mai­ni­taan alku­pe­räi­sen jul­kai­sun vuo­si kus­tan­ta­ja­tie­to­jen jäl­keen.

Sähköinen lähde

Säh­köi­ses­tä läh­tees­tä mer­ki­tään läh­de­lu­et­te­loon seu­raa­vat tun­nis­te­tie­dot:

Verk­ko­leh­ti, ISSN-nu­me­ro

Säh­köi­nen teos

WWW-si­vus­tol­la si­jait­se­va html-do­ku­ment­ti

Mer­kin­tö­jen se­li­tyk­siä:
• URL- osoi­tin (uni­form re­sour­ce lo­ca­tor) viit­taa tiet­tyyn paik­kaan ver­kos­sa, esi­mer­kik­si www-osoi­te:
http://www.edu.fi/info/sys­tem/suo­mi/in­dex.html voi­daan pur­kaa osiin seu­raa­vas­ti:
• http = yh­teys­tapa, pro­to­kol­la, täs­sä ta­pauk­ses­sa Hy­per­Text Trans­fer Pro­to­col
• //www.edu.fi= In­ter­ne­tis­sä si­jait­se­van ko­neen osoi­te
• /info/sys­tem/suo­mi = ky­sees­sä ole­van ko­neen ha­ke­mis­to­pol­ku
• in­dex.html= tie­dos­ton nimi, jon­ka www-se­lain lo­pul­ta esit­tää

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022