4.1.4 Esseen arviointi ja palaute

Es­see ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la 0–5 tai hy­väk­syt­ty/hy­lät­ty. Osa es­seis­tä ar­vi­oi­daan es­seen pa­lau­te­lo­mak­keel­la, jos­sa an­ne­taan sekä nu­mee­ri­nen että ly­hyt sa­nal­li­nen ar­vi­oin­ti. Es­seen ar­vi­oin­ti­kri­tee­rit voi­vat vaih­del­la opin­to­jak­soit­tain, mut­ta seu­raa­vas­sa joi­tain ylei­siä pe­rus­tei­ta.

Erin­o­mai­ses­sa (5) es­sees­sä on kii­tet­tä­vän (ks. alla) es­seen omi­nai­suu­det, ja sen li­säk­si kir­joit­ta­jan sel­keä oma näkö­kul­ma. Kir­joit­ta­jan oma ote ai­hee­seen tu­lee esiin esi­mer­kik­si poh­din­nan tai kriit­ti­sen tar­kas­te­lun kaut­ta. Kä­si­tel­lyt asi­at on otet­tu hal­tuun ja so­vel­let­tu. Teks­tis­tä nä­kyy sel­väs­ti, että kir­joit­ta­ja on osan­nut yh­dis­tel­lä, ver­tail­la ja työs­tää eri läh­de­kir­jois­ta löy­ty­vää in­for­maa­ti­o­ta oman ai­heen kan­nal­ta re­le­van­til­la ta­val­la. Läh­de­kir­jal­li­suut­ta on hyö­dyn­net­ty moni­puo­li­ses­ti ja kriit­ti­ses­ti. Teks­tin si­säi­siä läh­de­viit­tei­tä on käy­tet­ty luon­te­vas­ti ja moni­puo­li­ses­ti.

Kii­tet­tä­vä (4) es­see on sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen ko­ko­nai­suus, jos­sa ai­het­ta on tar­kas­tel­tu moni­puo­li­ses­ti ja kriit­ti­ses­ti va­li­tus­ta näkö­kul­mas­ta kä­sin. Es­seen si­säl­tö vas­taa ot­sik­koa. Si­säl­lös­sä on mää­ri­tel­ty kes­kei­set kä­sit­teet sekä ym­mär­ret­ty, mi­ten ne liit­ty­vät toi­siin­sa. Teks­tis­tä vä­lit­tyy hyvä pe­reh­ty­nei­syys ope­tus­suun­ni­tel­man edel­lyt­tä­mään kir­jal­li­suu­teen. Es­seen ra­ken­ne ja muo­to­sei­kat ovat oh­jei­den mu­kai­set.

Hyvä (3) es­see ete­nee pää­osin joh­don­mu­kai­ses­ti, mut­ta pu­nai­nen lan­ka saat­taa kat­ke­ta vä­lil­lä. Asia­tie­dot ovat oi­kein, mut­ta nii­den vä­li­set kyt­ken­nät voi­vat olla hie­man puut­teel­li­sia. Läh­de­kir­jal­li­suu­teen on pe­reh­dyt­ty ja sitä on hyö­dyn­net­ty, mut­ta enim­mäk­seen re­fe­roi­den. Oma poh­din­ta ja asi­oi­den kriit­ti­nen tar­kas­te­lu on mah­dol­li­ses­ti vä­häis­tä. Eri läh­teis­tä pe­räi­sin ole­vaa tie­toa ei ole juu­ri yh­dis­tel­ty, ver­tail­tu tai saa­tu muu­ten ”vuo­ro­puhe­luun” kes­ke­nään. Muo­to­sei­kois­sa on pie­niä puut­tei­ta. Työn aihe on ra­jat­tu koh­tuul­li­sen on­nis­tu­nees­ti.

Tyy­dyt­tä­vä (2) es­see on kir­joi­tet­tu an­ne­tus­ta ai­hees­ta ja sii­nä on mää­ri­tel­ty joi­tain kes­kei­siä kä­sit­tei­tä. Ai­het­ta on kä­si­tel­ty pin­ta­puo­li­ses­ti ja sii­nä saat­taa olla pie­niä asia­vir­hei­tä. Teks­ti on enim­mäk­seen läh­de­kir­jal­li­suut­ta tois­ta­vaa, oman poh­din­nan ol­les­sa vä­häis­tä. Muo­to­sei­kois­sa on jon­kin ver­ran pa­ran­net­ta­vaa.

Vält­tä­vä (1) es­see on kir­joi­tet­tu an­ne­tus­ta ai­hees­ta, mut­ta ai­heen ra­jaus ja oma poh­din­ta saat­ta­vat puut­tua. Vaa­dit­tua läh­de­kir­jal­li­suut­ta on hyö­dyn­net­ty vain vä­hän ja muo­to­sei­kois­sa on run­saas­ti pa­ran­net­ta­vaa. Es­sees­sä saat­taa olla huo­mat­ta­via puut­tei­ta useil­la ar­vi­oi­ta­vil­la osa-alu­eil­la mut­ta se täyt­tää es­seel­le ase­te­tut mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set.

Hy­lät­ty/täy­den­net­tä­vä es­see on epä­joh­don­mu­kai­nen ja jä­sen­te­le­mä­tön. Sii­nä on kes­kei­siä asi­oi­ta ym­mär­ret­ty vää­rin tai si­säl­tö on kir­joi­tet­tu ai­heen vie­res­tä. Si­säl­tö ei pe­rus­tu vaa­dit­ta­vaan läh­de­kir­jal­li­suu­teen tai työn laa­juus ei vas­taa ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia. Teks­ti­viit­teet ja/tai läh­de­lu­et­te­lo saat­ta­vat puut­tua ko­ko­naan, tai olla erit­täin puut­teel­li­sia. Teks­tiä on saa­tet­tu ko­pi­oi­da il­man asi­an­mu­kai­sia, suo­raa lai­naus­ta il­mai­se­via vii­te­mer­kin­tö­jä.

Jos saat es­sees­tä­si ar­vi­oin­nin hy­lät­ty/täy­den­net­tä­vä, kir­joi­ta työs­tä uusi ver­sio saa­maa­si pa­lau­tet­ta apu­na käyt­tä­en. Voit myös kes­kus­tel­la on­gel­ma­koh­dis­ta tuu­to­ri­si kans­sa tai ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­teyt­tä teh­tä­vän ar­vi­oi­nee­seen opet­ta­jaan. Mer­kit­se kan­si­leh­teen, että ky­sees­sä on täy­den­net­ty ver­sio ja pa­lau­ta se Mood­leen.

Hy­väk­sy­tyn es­seen (tai ten­tin) arvo­sa­naa voi ko­rot­taa ker­ran. Jos saat huo­nom­man arvo­sa­nan kuin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la, pa­rem­pi arvo­sana jää voi­maan. Pa­laut­ta­es­sa­si es­see­tä, mer­kit­se kan­si­leh­teen, että ky­sees­sä on arvo­sa­nan ko­ro­tus.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022