4.2 Tentti

Osa opin­to­jak­sois­ta suo­ri­te­taan tent­ti­mäl­lä. Tent­ti­päi­vät ja tent­ti­ta­vat il­moi­te­taan luku­vuo­den aika­tau­lus­sa ja opin­to­jak­so­koh­tai­sis­sa opis­ke­lu­op­pais­sa. Luku­vuo­den ai­ka­na on yh­den ten­tin suo­ri­tus­ta var­ten vä­hin­tään kol­me tent­ti­mah­dol­li­suut­ta, ja opis­ke­li­ja­na voit tent­tiä sa­maa tent­tiä enin­tään kol­me ker­taa. Ten­tit voi­vat olla joko mood­le­tent­te­jä tai Exam-tent­te­jä, jot­ka teh­dään säh­köi­sen ten­tin tent­ti­ti­las­sa.

Moodletentti

Mood­le­tent­ti on yk­si­lö- ja ai­neis­to­tent­ti, joka teh­dään verk­ko­a­lu­eel­la tiet­ty­nä ajan­koh­ta­na ja ra­jat­tu­na vas­taus­ai­ka­na, esi­mer­kik­si vuo­ro­kau­den ai­ka­na. Ai­neis­to­ten­til­lä tar­koi­te­taan tent­tiä, jos­sa voi käyt­tää lu­en­to­muis­tiin­pa­no­ja, kir­jal­li­suut­ta ja muu­ta oheis­ma­te­ri­aa­lia. Tent­ti­ky­sy­myk­set on muo­toil­tu si­ten, että kir­jois­ta ei löy­dy suo­raa vas­taus­ta, vaan vas­taa­jan on ky­et­tä­vä yh­dis­te­le­mään ja päät­te­le­mään vas­tauk­sis­sa esit­tä­män­sä tie­dot. Mood­le­tent­tiin val­mis­tau­du­taan nor­maa­lin ten­tin ta­paan. Es­see­muo­toi­set tent­ti­vas­tauk­set voi kir­joit­taa Mood­leen pro­ses­si­na tai vaih­to­eh­toi­ses­ti vas­tauk­sen voi kir­joit­taa teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la ja liit­tää val­mii­na mood­le­ten­tin vas­taus­kent­tään. Val­mis tent­ti­vas­taus tal­len­ne­taan ja lä­he­te­tään ar­vi­oi­ta­vak­si opet­ta­jal­le. Mood­le­tent­tiin ei tar­vit­se il­moit­tau­tua etu­kä­teen.

Sähköinen tenttipalvelu Exam

Exam –tent­ti­ti­lo­ja on useil­la eri paik­ka­kun­nil­la ku­ten esi­mer­kik­si Tu­rus­sa, Po­ris­sa, Rau­mal­la, Vaa­sas­sa, Hel­sin­gis­sä, Jy­väs­ky­läs­sä ja Ou­lus­sa. Tar­kem­mat tie­dot tent­ti­pai­kois­ta näet ten­tin va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä. Ten­tit ovat va­rat­ta­vis­sa ai­kai­sin­taan 30 vrk en­nen ten­tin suo­rit­ta­mis­ta. Tu­run yli­o­pis­tos­sa säh­köi­nen tent­ti va­ra­taan osoit­tees­sa: https://exam.utu.fi/. Lin­kit Exam-tent­tei­hin ja nii­hin il­moit­tau­tu­mi­seen löy­ty­vät myös Mood­le­a­lu­eel­ta ten­tit­tä­vän opin­to­jak­son koh­dal­ta. Kun olet va­ran­nut ten­tin, hae kul­ku­a­vain yli­o­pis­ton IT-pal­ve­lu­pis­tees­tä. Lisä­tie­to­ja tent­ti­mi­ses­tä löy­dät Ten­tit ja tent­ti­mi­nen avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa -si­vul­ta. Tent­ti­ky­sy­myk­set avau­tu­vat ja nii­hin vas­ta­taan tie­to­ko­neel­la. Tent­ti­ti­las­sa on sekä re­aa­li­ai­kai­nen että tal­len­ta­va vi­de­o­val­von­ta eikä pois­tu­mi­nen tent­ti­ti­las­ta ten­tin ai­ka­na ole sal­lit­tua. Ten­tin val­von­ta ja hen­ki­löl­li­syy­den to­den­ta­mi­nen ta­pah­tuu yh­dis­tä­mäl­lä ku­lun­val­von­nan ja vi­de­o­val­von­nan tie­dot tent­ti­suo­ri­tuk­seen.

Tenttiin valmistautuminen

Hyvä lu­ki­ja te­kee tent­tiin val­mis­tau­tu­es­saan koko ajan joh­to­pää­tök­siä, et­sii asi­oi­den vä­li­siä yh­teyk­siä sekä ko­et­taa ak­tii­vi­ses­ti ym­mär­tää, mis­tä teks­tis­sä on kyse. Mikä ta­han­sa tie­don ak­tii­vi­nen ke­hit­te­ly edis­tää op­pi­mis­ta ja seu­raa­vat luku­oh­jeet so­vel­tu­vat myös vie­ras­kie­li­sen teks­tin opis­ke­luun.

Saat no­pe­an yleis­kä­si­tyk­sen teks­tis­tä sil­mäi­le­mäl­lä en­nen teks­tin var­si­nais­ta lu­ke­mis­ta taka­kan­nen esit­te­ly­teks­tiä, si­säl­lys­lu­et­te­loa, en­sim­mäis­tä ja vii­meis­tä kap­pa­let­ta sekä ot­si­koi­ta. Huo­mi­oi alle­vii­vauk­set, li­ha­voi­dut ja kur­si­voi­dut sa­nat, vih­je­sa­nat, ku­vat tai kaa­vi­ot. Lä­hes­ty teks­tiä ko­ko­nai­suu­te­na ja mer­kit­se tär­ke­ät sa­nat. Tar­kis­ta vie­ras­kie­li­ses­sä teks­tis­sä lo­puk­si sana­kir­jas­ta yh­del­lä ker­taa sel­lai­set sa­nat, joi­ta tar­vit­set olen­nai­sim­pien asi­oi­den ym­mär­tä­mi­sek­si.

Asen­noi­du teks­tiin ak­tii­vi­ses­ti ar­vi­oi­mal­la sen sa­no­maa ja te­ke­mäl­lä ky­sy­myk­siä. Ky­sy­myk­set aut­ta­vat kes­kit­ty­mään, jol­loin luet pää­mää­rä­tie­toi­sem­min. Mi­ten teks­ti liit­tyy ai­kai­sem­piin tie­toi­hi­si? Esit­tää­kö kir­joit­ta­ja uu­sia näkö­kul­mia? Mis­tä teks­tin koh­das­ta löy­dät et­si­mä­si asi­at? Mi­ten voit käyt­tää teks­tin tie­to­ja hy­väk­se­si? Etsi vas­tauk­sia ky­sy­myk­sii­si ja yri­tä hah­mot­taa teks­tin pää­a­ja­tuk­set. Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kap­pa­lei­den tee­ma­virk­kei­siin, jot­ka si­säl­tä­vät kap­pa­leen kes­kei­sen asi­an. Tee­ma­virk­keet ovat yleen­sä kap­pa­leen alus­sa. Jos et yh­den ker­ran lu­ke­mi­sen jäl­keen koe ym­mär­tä­nee­si teks­tin ydin­a­si­oi­ta etkä osan­nut esit­tää oi­kei­ta ky­sy­myk­siä, niin pa­laa sil­mäi­ly­vai­hee­seen.

Lu­ke­mi­sen ym­mär­tä­mis­tä hel­pot­taa, kun hah­mo­tat eri teks­tin osien teh­tä­vät. Joh­dan­nos­sa kir­joit­ta­ja joh­dat­te­lee lu­ki­jan ai­hee­seen ja se­lit­tää teks­tin tar­koi­tus­ta. Se­lit­tä­väs­sä ja tie­toa an­ta­vas­sa osas­sa kir­joit­ta­ja sel­ven­tää teks­tin kes­kei­siä asi­oi­ta esit­tä­mäl­lä nii­tä tu­ke­via seik­ko­ja ja yk­si­tyis­koh­tai­sia tie­to­ja. Vih­je­sa­nat, ly­hyt siir­ty­mä­vir­ke tai ly­hyt kap­pa­le ker­too, että siir­ry­tään asi­as­ta toi­seen. Mää­ri­tel­mät ovat se­li­tyk­siä kä­sit­teil­le, jon­ka va­raan te­o­ri­at ra­ken­tu­vat. Pää­tän­nös­sä eli kap­pa­leen, lu­vun tai teks­tin lo­pus­sa kir­joit­ta­ja tii­vis­tää sa­no­man­sa pää­koh­dat tai esit­tää joh­to­pää­tök­siä tai ar­vi­oi­ta.

Lo­puk­si ker­taa ja pa­lau­ta mie­leen kir­jan/teks­tin pää­koh­dat ja pää­tee­ma. Erot­te­le tosi­a­si­at, väit­teet, mie­li­pi­teet, otak­su­mat, pe­rus­te­lut, esi­mer­kit ja joh­to­pää­tök­set. Alle­vii­vaa ja tee muis­tiin­pa­no­ja. Sil­mäi­le lo­puk­si teks­ti vie­lä uu­del­leen ja poh­di, mikä sii­nä on olen­nais­ta. Käy lo­puk­si läpi te­ke­mä­si alle­vii­vauk­set ja muis­tiin­pa­not, jot­ka aut­ta­vat ko­ko­nai­suu­den hah­mot­ta­mis­ta.

Käsitekartta avuksi

Yksi hyvä kei­no ot­taa teks­tiä hal­tuun on teh­dä sii­tä kä­si­te­kart­ta. Kä­si­te­kart­ta aut­taa jä­sen­tä­mään tie­toa uu­den­lai­seen muo­toon, jot­ta se on hel­pom­pi ym­mär­tää ja omak­sua. Sitä voi­daan so­vel­taa ku­vat­ta­es­sa jo­tain il­mi­ö­tä tai kä­sit­tei­den vä­li­siä suh­tei­ta, teh­tä­es­sä muis­tiin­pa­no­ja tai hah­mot­ta­es­sa teks­tin ra­ken­net­ta. Se on graa­fi­nen ku­vaus, jos­sa käy­te­tään avain­sa­no­ja. Pää­kä­si­te si­joi­te­taan yleen­sä kes­kel­le ja sii­hen liit­ty­vien asi­oi­den vä­li­set suh­teet ku­va­taan graa­fi­ses­ti. Kun teks­ti ri­ko­taan graa­fi­sek­si ku­vi­ok­si, on hel­pom­pi poh­tia, mit­kä asi­at kuu­lu­vat yh­teen ja mi­ten, mit­kä ovat syi­tä ja mit­kä seu­rauk­sia. Näin teks­tin si­säl­tö avau­tuu pa­rem­min ja lu­et­tu tu­lee ym­mär­re­tyk­si sekä lii­te­tyk­si sii­hen ko­ko­nai­suu­teen, joka muis­tiin on ai­kai­sem­min muo­dos­tu­nut.

Hyvä tenttivastaus

Ten­teis­sä odo­te­taan yleen­sä es­see­tyyp­pi­siä vas­tauk­sia, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tes­ta­ta opis­ke­li­jan tie­to­ja ja ym­mär­rys­tä ky­sy­tys­tä ai­hees­ta. Hyvä tent­ti­vas­taus vas­taa sii­hen, mitä ky­sy­tään. Lue ky­sy­mys aja­tuk­sel­la. Huo­maa eri­tyi­ses­ti, jos teh­tä­väs­sä pyy­de­tään ana­ly­soi­maan, poh­ti­maan tai ver­tai­le­maan ja suun­nit­te­le vas­tauk­se­si sen mu­kaan. Älä unoh­da vas­ta­ta ky­sy­myk­sen kaik­kiin osiin. Vas­tauk­ses­ta tu­lee nä­kyä, että olet lu­ke­nut ja ym­mär­tä­nyt ten­tit­tä­vän kir­jal­li­suu­den tai muun oppi­ma­te­ri­aa­lin. Omia näkö­kan­to­ja kan­nat­taa esit­tää har­ki­tus­ti ja pe­rus­tel­lus­ti, eikä tent­ti­vas­taus­ta voi ra­ken­taa nii­den va­raan.

Hyvä tent­ti­vas­taus on joh­don­mu­kai­nen ja sel­ke­äs­ti jä­sen­nel­ty. Sii­nä on mää­ri­tel­ty kes­kei­set kä­sit­teet ja asia on lii­tet­ty laa­jem­paan kon­teks­tiin­sa. Vas­taus­ta suun­ni­tel­les­sa­si mie­ti, mit­kä asi­at sii­hen si­säl­ty­vät sekä mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja mi­ten ne kan­nat­taa esit­tää. Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta tent­ti­ky­sy­myk­sen ra­jauk­seen ja vas­taa ky­sy­myk­seen ra­jauk­sen mu­kai­ses­ti. Arvo­sa­naa ei an­ne­ta vas­taus­ten pi­tuu­den pe­rus­teel­la, jo­ten vas­taus­ta ei kan­na­ta kei­no­te­koi­ses­ti ve­nyt­tää. Ker­ro pää­a­si­at lu­ki­jal­le hy­väl­lä suo­men kie­lel­lä, oppi­ai­neen kes­kei­siä te­o­ri­oi­ta ja kä­sit­tei­tä käyt­tä­en. Mää­rit­te­le kes­kei­set kä­sit­teet, vaik­ka sitä ei aina erik­seen pyy­de­tä­kään. Kir­joi­ta vas­tauk­set ko­ko­nai­sin lau­sein, ja jos ky­sy­myk­ses­sä on sali­tent­ti, lu­et­ta­val­la käsi­a­lal­la. Arvo­sa­naa alen­ta­via seik­ko­ja ovat puut­teel­li­set tie­dot, asia­vir­heet, asia­tyy­li­sen ar­gu­men­toin­nin kor­vaa­mi­nen omil­la mie­li­pi­teil­lä, vas­tauk­sen huo­no jä­sen­nys, vai­ke­a­sel­koi­suus tai mah­dol­li­sen ohje­pi­tuu­den huo­mat­ta­va ylit­tä­mi­nen tai alit­ta­mi­nen.

Opis­ke­li­jan yleis­opas lv. 2022-2024Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not17.6.2022