Ec1 Alkusanat ja osaamistavoitteet

Nyky­päi­vän käy­tän­tö­jä on hel­pom­pi ym­mär­tää, jos tun­tee nii­hin vai­kut­ta­neen his­to­ri­al­li­sen ke­hi­tyk­sen. His­to­ria se­lit­tää tätä ai­kaa ja an­taa ai­nek­sia maa­il­man­ku­van laa­jen­ta­mi­seen. Se an­taa myös mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää men­nei­syy­den ko­ke­muk­sia tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa. Eri­lai­suu­den, poik­ke­a­vuu­den ja so­si­aa­li­huol­lon his­to­ria on myös yh­teis­kun­tam­me so­si­aa­lis­ten ja aat­teel­lis­ten muu­tos­ten his­to­ri­aa.

Lil­ja Ai­kio
yli­o­pis­to-opet­ta­ja

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja ym­mär­tää kas­va­tuk­sen his­to­ri­an il­mi­öi­tä nii­den yh­teis­kun­nal­lis-his­to­ri­al­li­sis­sa yh­teyk­sis­sään. Opis­ke­li­ja huo­maa, mi­ten il­mi­öi­den tul­kin­nat muut­tu­vat ajas­sa. Opis­ke­li­ja hah­mot­taa muu­tos­ta ja py­sy­vyyt­tä sekä nii­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

Sisältö
Ec1. Eri­tyis­kas­va­tuk­sen his­to­ria 3 opEri­tyis­pe­da­go­gii­kan aine­o­pin­not lv. 2020-202120.5.2020