Ec1 Suoritustapa

Moodletentti / Sähköinen tentti

Tent­ti suo­ri­te­taan yk­si­lö­tent­ti­nä, tent­ti­päi­vät ovat aika­tau­lus­sa. Ten­tin voi teh­dä mood­le­tent­ti­nä ko­to­na omal­la tie­to­ko­neel­la tai säh­köi­sen ten­tin ti­las­sa Tu­rus­sa, Rau­mal­la, Po­ris­sa tai Vaa­sas­sa. Kat­so säh­köi­sen ten­tin esit­te­ly ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet. Tent­ti ar­vi­oi­daan nu­mee­ri­ses­ti as­tei­kol­la 0–5. Ten­taat­to­ri on yli­o­pis­to-opet­ta­ja Lil­ja Ai­kio.

Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­sa on oh­jeet hy­väs­tä tent­ti­vas­tauk­ses­ta. Lue huo­lel­la myös tent­ti­koh­tai­nen ohje en­nen ten­tin aloit­ta­mis­ta. Lu­kies­sa­si tent­tiin pyri hah­mot­ta­maan asi­oi­ta laa­joi­na ko­ko­nai­suuk­si­na ja ke­hi­tyk­sen kul­kua yli­pää­tään yk­sit­täis­ten vuo­si­lu­ku­jen ja pien­ten yk­si­tyis­koh­tien si­jaan.

Mood­le­tent­tiin val­mis­tau­du­taan nor­maa­lin ten­tin ta­paan.   Tent­tiin ei tar­vit­se erik­seen il­moit­tau­tua. Mood­le­ten­tin ky­sy­myk­set tu­le­vat Mood­leen eril­li­ses­sä mood­le­tent­ti­lin­kis­sä. Vas­taus­ai­kaa on ten­tin avau­tu­mi­ses­ta sen sul­keu­tu­mi­seen kak­si vuo­ro­kaut­ta. Läh­tee­nä käy­te­tään opin­to­jak­son tent­ti­kir­jaa ja lu­en­to­ja (ei suo­ria lai­nauk­sia). Mer­kit­se läh­de sul­kui­hin kir­joit­ta­ma­si kap­pa­leen pe­rään – läh­teen sivu­nu­me­roi­ta ei tar­vi­ta. Oma poh­din­ta on suo­si­tel­ta­vaa ja sii­tä saa aina pis­tei­tä. Ten­tin tar­koi­tus on osoit­taa, että kurs­sin si­säl­löt ovat tut­tu­ja ja osaat so­vel­taa kurs­sin si­säl­tö­jä omaan poh­din­taa­si. Kos­ka mood­le­tent­ti­ky­sy­mys on laa­ja, odo­te­taan vas­tauk­ses­ta­kin laa­jem­paa ja  sy­väl­li­sem­pää kuin säh­köi­ses­sä ten­tis­sä, jos­sa ai­kaa on  kol­me tun­tia ja tent­ti­ky­sy­myk­set ovat täs­mäl­li­sem­piä. Mood­le­ten­tin oh­jee­na voi­si olla, että vas­taa kaik­ki mitä tie­dät ja mitä ajat­te­let ai­hees­ta mut­ta niin, että var­mis­tat kuu­luu­ko se an­ne­tun ky­sy­myk­sen pii­riin. Pidä an­net­tu ky­sy­mys/teh­tä­vä edes­sä­si niin se hel­pot­taa työn ra­jaa­mis­ta.

Mood­le­ten­tis­sä on suo­si­tel­ta­vaa kir­joit­taa vas­taus en­sin omal­la ko­neel­la­si (esi­mer­kik­si Word-teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la) ja sen jäl­keen ko­pi­oi­da ja liit­tää vas­taus ten­tin vas­taus­lo­ke­roon. Jo­kai­nen tent­ti­vas­taus on omal­la si­vul­laan. Vas­tauk­sen tal­len­nus ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la ”Seu­raa­va”-toi­min­toa. Vas­taus­ta kan­nat­taa var­muu­den vuok­si tal­len­taa il­man lä­het­tä­mis­tä mah­dol­li­sim­man usein (noin 10–15 min. vä­lein), jot­ta var­mis­tuu teks­tin tal­len­tu­mi­ses­ta myös mah­dol­li­sen verk­ko­häi­ri­ön va­ral­ta. Käy­tä toi­min­toa ”Pa­lau­ta kaik­ki ja lo­pe­ta”, kun tent­ti­vas­tauk­se­si on val­mis ja ha­lu­at pa­laut­taa kaik­ki vas­tauk­set ar­vi­oi­ta­vak­si. Tent­ti­vas­taus­ten pa­laut­ta­mi­sen tai ten­tin sul­keu­tu­mi­sen jäl­keen ky­sy­myk­siin ei voi enää vas­ta­ta.

Ten­tit­tä­vä opin­to­ma­te­ri­aa­li:

 1. Ny­gård, T. 1998. Eri­lais­ten his­to­ri­aa: mar­gi­naa­li­ryh­mät Suo­mes­sa 1800-lu­vul­la ja 1900-lu­vun alus­sa. Jy­väs­kylä: Ate­na. JA
2. Kas­va­tuk­sen his­to­ria -lu­en­to­tal­len­teet (ko. jak­son loh­kos­sa Mood­les­sa)

Oheis­lu­ke­mis­to:

Pul­ma, P. & Tur­pei­nen, O. 1987: mar­gi­naa­li­ryh­mät Suo­mes­sa 1800-lu­vul­la ja 1900-lu­vun alus­sa. Jy­väs­kylä: Ate­na.

Ec1. Eri­tyis­kas­va­tuk­sen his­to­ria 3 opEri­tyis­pe­da­go­gii­kan aine­o­pin­not lv. 2020-202120.5.2020