5. Opettajan esittely

Juhani Tähtinen, KL, erikoistutkija

Ju­ha­ni Täh­ti­nen toi­mii eri­kois­tut­ki­ja­na Tu­run yli­o­pis­ton kas­va­tus­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Hä­nen tut­ki­mus­int­res­sin­sä on suun­tau­tu­nut lap­suus- ja per­he- sekä lii­kun­ta­tut­ki­muk­seen ja si­vi­li­saa­tio- ja kas­va­tuk­sen his­to­ri­aan. Myös tut­ki­mus­me­ne­tel­miin liit­ty­vät ky­sy­myk­set ovat kuu­lu­neet hä­nen kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tei­siin.

Kes­tä­vä ke­hi­tys, kas­va­tus ja kou­lu­tusLv. 2021–20229.8.2021