3. Kirjallisuus

  1. Jout­sen­vir­ta, Ma­ria & Sa­lo­nen, Arto 2020. Si­vis­tys vau­rau­te­na: ra­di­kaa­lis­ti, mut­ta lem­pe­äs­ti koh­ti kes­tä­vää yh­teis­kun­taa. Hel­sin­ki: Ba­sam Books.
  2. Vär­ri, Veli-Mat­ti 2018. Kas­va­tus eko­krii­sin aika­kau­del­la. Tam­pe­re: Vas­ta­pai­no.
  3. Hart­mut, Rosa & Hen­ning, Chris­toph (toim.) 2018 The good life beyond growth: new pers­pec­ti­ves. New York: Rout­led­ge.
  4. Kes­tä­vä kas­va­tus kult­tuu­ria et­si­mäs­sä. 2013. Suo­men kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kas­va­tuk­sen seu­ran jul­kai­su­ja 6. Löy­tyy myös ver­kos­ta: https://www.kult­tuu­ri­pe­rin­to­kas­va­tus.fi/kes­ta­va-kas­va­tus-kult­tuu­ria-et­si­mas­sa/
  5. Tur­pei­nen, Väi­nö 2005. Op­pi­mi­sen eko­lo­gia, kas­va­tuk­sen eko­lo­gi­nen kes­tä­vyys. Acta Uni­ver­si­ta­tis Tam­pe­ren­sis1060. Tam­pe­re: Tam­pe­re Uni­ver­si­ty Press. Löy­tyy myös ver­kos­ta: https://tre­po.tuni.fi/hand­le/10024/67452

Ar­tik­ke­lit:

  1. Heik­ki­nen, Anja 2018. Am­mat­ti­si­vis­tyk­sen lu­paus ant­ro­po­see­nin/ka­pi­ta­lo­see­nin aika­kau­del­la. Te­ok­ses­sa Ju­ha­ni Täh­ti­nen, Jyr­ki Hil­pe­lä & Ris­to Iko­nen (toim.) Si­vis­tys ja kas­va­tus ei­len ja tä­nään. Suo­men kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen his­to­ri­an seu­ran vuo­si­kir­ja 2018, 305?327. Löy­tyy myös ver­kos­ta: https://jour­nal.fi/kou­lu­ja­men­nei­syys/ar­tic­le/view/77700
  2. Heik­ki­nen, Han­nu, L.T. & Hut­tu­nen, Rau­no. ”Mitä jär­keä” ? Kas­va­tuk­sen tie­to­pe­rus­ta ja ra­ti­o­naa­li­suus. Te­ok­ses­sa Auli Toom, Mat­ti Rau­ti­ai­nen & Ju­ha­ni Täh­ti­nen (toim.) Toi­veet ja to­del­li­suus -kas­va­tus osal­li­suut­ta ja op­pi­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa. Suo­men kas­va­tus­tie­teel­li­sen seu­ran Kas­va­tus­alan tut­ki­muk­sia 75, 31?58.
  3. Jür­gen, Matt­hies 2001. Luon­to pe­da­go­gi­se­na oh­jel­ma­na? – luon­non mys­ti­fi­oin­nin vaa­ras­ta ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­ses­sa. niin & näin 8 (2), 31? 44. Löy­tyy myös ver­kos­ta: https://netn.fi/si­tes/www.netn.fi/fi­les/netn012-12.pdf
  4. Lai­ni­nen, Erk­ka & Sa­lo­nen, Arto O. 2020. Kou­lu­tus­or­ga­ni­saa­ti­ot yh­teis­kun­nan uu­dis­ta­ji­na. So­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen aika­kaus­kir­ja 20, 61?72. https://jour­nal.fi/so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka/ar­tic­le/view/80443
  5. Bertsc­hy, Fran­zis­ka, Künz­li, Chris­ti­ne & Leh­mann, Me­ret 2013. Te­ac­hers’ Com­pe­ten­cies for the Imp­le­men­ta­ti­on of Edu­ca­ti­o­nal Of­fers in the Field of Edu­ca­ti­on for Sus­tai­nab­le De­ve­lop­ment. Sus­tai­na­bi­li­ty 5 (12), 5067‒5080. https://doi.org/10.3390/su5125067
Kes­tä­vä ke­hi­tys, kas­va­tus ja kou­lu­tusLv. 2021–20229.8.2021