Opiskelijalle

Eläm­me ai­kaa, tai oi­ke­as­taan olem­me elä­neet jo pit­kään, jol­loin elä­män- ja tuo­tan­to­ta­pam­me sekä ylei­sem­min kult­tuu­rim­me ku­lut­taa maa­pal­lon luon­non­va­ro­ja enem­män kuin nämä uu­siu­tu­vat. Tämä ei ole ”kes­tä­vä” elä­män pe­rus­ta. Tä­män tu­hoi­san ja ei-toi­vot­ta­van ke­hi­tys­suun­nan hei­jas­tu­mia ovat esi­mer­kik­si il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen kiih­ty­mi­nen, eri eliö- ja kas­vi­la­jien ka­to­a­mi­sen kiih­ty­vä tah­ti ja ylei­sem­min maa­pal­lon elin­eh­to­jen, ja näin myös ih­mi­sen toi­meen­tulo­mah­dol­li­suuk­sien, ka­ven­tu­mi­nen. Tämä on sekä ny­kyi­sen että tu­le­vai­suu­den luon­non ja myös ih­mi­sen elin­eh­to­jen ja ”hy­vän elä­män” kan­nal­ta kes­kei­nen ky­sy­mys, jo­hon ih­mis­kun­nan tu­li­si löy­tää uu­sia ja kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen -vii­te­ke­hys tar­jo­aa näi­den ky­sy­mys­ten tar­kas­te­luun ja myös käy­tän­nön muu­tok­sil­le yh­den tä­män het­ken kes­kei­sim­mis­tä pers­pek­tii­veis­tä.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen -vii­te­ke­hyk­ses­sä ky­sy­mys­tä tar­kas­tel­laan eko­lo­gi­sen ja luon­to­u­lot­tu­vuu­den tar­kas­te­lu­näkö­kul­man li­säk­si ta­lou­del­li­ses­ta, so­si­aa­li­ses­ta, kult­tuu­ri­ses­ta ja myös eet­ti­ses­tä näkö­kul­mas­ta. Täl­lai­nen laa­ja-alai­nen tar­kas­te­lu­pers­pek­tii­vi on­kin tär­keä, kos­ka ih­mis­ten toi­min­nal­la on hy­vin mo­nen­lai­sia ei-toi­vot­ta­via seu­rauk­sia luon­non ja ih­mis­ten elin­eh­to­jen kan­nal­ta. Tämä edel­lyt­tää mer­kit­tä­viä muu­tok­sia kä­si­tyk­sis­säm­me ih­mi­sis­tä, luon­nos­ta ja maa­il­mas­ta yleen­sä­kin. Jot­ta täl­lai­set isot ide­o­lo­gi­set, so­si­aa­li­set ja toi­min­ta- ja tuo­tan­to­ta­poi­him­me sekä ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­teem­me liit­ty­vät muu­tok­set mah­dol­lis­tu­vat op­ti­maa­li­ses­ti, edel­lyt­tää tämä juu­ri kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tar­jo­a­maa ho­lis­tis­ta tar­kas­te­lu­ta­paa. Näin meil­le mah­dol­lis­tuu en­sin­nä­kin ny­kyis­tä sy­väl­li­sem­män ym­mär­ryk­sen saa­mi­nen elä­män­o­rien­taa­ti­om­me taus­tal­la vai­kut­ta­vis­ta eri te­ki­jöis­tä. Tämä on tar­peel­lis­ta, jot­ta saam­me pa­rem­man ym­mär­ryk­sen vaa­dit­ta­vien muu­tos­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ja myös mo­tii­vin nii­den to­teut­ta­mi­seen re­aa­li­e­lä­mäs­sä. Tämä on tär­ke­ää, kos­ka muu­tos­vaa­teet näis­sä suh­teis­sa on il­mei­nen, vain näin meil­le ja tu­le­vil­le suku­pol­vil­le on mah­dol­lis­ta elää hy­vää elä­mää sa­mal­la kun luon­to ym­pä­ril­läm­me voi mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen ase­ma ja roo­li ko­ros­tuu, kun alam­me poh­tia sitä, kuin­ka kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen vaa­ti­mat muu­tok­set saa­daan konk­re­ti­soi­tua. Kas­va­tus­tra­di­ti­om­me ja -ins­ti­tuu­ti­om­me ovat aina si­dok­sis­sa ajan yh­teis­kun­ta­to­del­li­suu­teen. Nämä ovat omal­ta osal­taan ol­leet vai­kut­ta­mas­sa ny­kyi­sen­kal­tai­sen elä­män­o­rien­taa­ti­om­me, eri­lais­ten tuo­tan­to­ta­po­jem­me ja yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mäm­me muo­vau­tu­mi­seen sel­lai­sik­si kuin ne ny­ky­ään ovat. Jo täs­tä­kin syys­tä mei­dän poh­dit­ta­va sitä, mi­ten kas­va­tus­ta, ope­tus­ta ja kou­lu­tus­ta sekä näi­hin liit­ty­vien ins­ti­tuu­ti­oi­den ta­voit­tei­ta ja käy­tän­tei­tä tu­li­si uu­dis­taa, jot­ta nämä tu­ki­si­vat par­haal­la ta­val­la edes­sä ole­via muu­tok­sia. Jot­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­sen elä­män­o­rien­taa­tio voi ”lyö­dä it­sen­sä läpi” laa­jem­min, vaa­di­taan näi­den­kin suh­teen uu­dis­tuk­sia, ra­di­kaa­li­si­a­kin.

Kir­jal­li­suus opin­to­jak­sol­le on va­lit­tu si­ten, että ne an­tai­si­vat tä­män muu­tos­tar­peen hah­mot­ta­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man pal­jon pe­rus­tei­ta ja vi­rik­kei­tä: näin toi­sis­sa teks­teis­sä tar­kas­tel­laan laa­jas­ti pla­ne­taa­ri­ses­ti kes­tä­vän ja ”hy­vän elä­män” reu­na­eh­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia, toi­sis­sa teks­teis­sä tar­kas­tel­laan puo­les­taan enem­män kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen vaa­tei­ta kas­va­tus- ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­mien uu­dis­ta­mi­sen ja käy­tän­tö­jen näkö­kul­mas­ta. Kir­jal­li­suus on py­rit­ty va­lit­se­maan myös niin, että teks­teis­sä tu­lee kä­si­tel­tyä mah­dol­li­sim­man mo­nia kou­lu­as­tei­ta.

Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus ei luon­nol­li­ses­ti­kaan tar­joa kuin läh­tö­koh­tia kes­tä­vää ke­hi­tys­tä edis­tä­vään kas­va­tuk­seen ja uu­dis­ta­vaan op­pi­mi­seen. Sik­si, ja myös asi­aan si­säl­le pää­se­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si,  Mood­le-si­vus­tol­ta löy­tyy joi­ta­kin link­ke­jä asi­aa si­vu­a­viin ra­dio-oh­jel­miin, haas­tat­te­lui­hin ja löy­tyy­pä si­vuil­ta myös link­ke­jä eri asi­an­tun­ti­joi­den ver­kos­sa jul­kai­se­miin di­oi­hin­kin, jot­ka tii­vis­tä­vät hie­nos­ti sen mis­sä oi­ke­as­taan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ja uu­dis­tu­vas­sa op­pi­mi­ses­sa oi­ke­as­ti on kyse. Li­säk­si si­vul­ta löy­tyy myös lisä­luku­vink­ke­jä sekä link­ke­jä kan­sain­vä­li­siin ja suo­ma­lai­siin kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ja sitä edis­tä­vän kas­va­tuk­sen kes­kei­siin stra­te­gi­a­pa­pe­rei­hin ja vas­taa­viin. Näi­hin tu­tus­tu­mal­la opis­ke­li­ja voi sy­ven­tää tie­tä­mys­tään kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen, eko­si­vis­tyk­sen ja pla­ne­taa­ri­sen si­vis­tyk­sen, luon­to­tie­toi­suu­tem­me ke­hi­tyk­ses­tä sekä uu­dis­tu­van op­pi­mi­sen läh­tö­koh­dis­ta.

An­toi­sia ja in­nos­ta­via opis­ke­lu­het­kiä!

Ju­ha­ni Täh­ti­nen

Kes­tä­vä ke­hi­tys, kas­va­tus ja kou­lu­tusLv. 2021–20229.8.2021