4. Suoritustapa

ja aikataulu

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan kir­joit­ta­mal­la es­see tai te­ke­mäl­lä tent­ti opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­den poh­jal­ta.

Voit kir­joit­taa es­seen tai teh­dä ten­tin omaan aika­tau­lu­si mu­kaan – opin­to-oi­keu­den puit­teis­sa. Opin­to-oi­keu­te­si voit tar­kis­taa avoi­men yli­o­pis­ton Net­ti­op­sus­ta. Nel­jän opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­jak­son opis­ke­luun on kat­sot­tu me­ne­vän kes­ki­mää­rin opis­ke­li­jal­ta kaik­ki­nen­sa ai­kaa noin rei­lu 100 tun­tia.

Essee

Kir­joi­ta opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­den poh­jal­ta 8-12 si­vun laa­jui­nen es­see ja pa­lau­ta se Mood­leen. Kes­keis­tä on opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­teen poh­jau­tu­va, ar­gu­men­toi­va ja poh­dis­ke­le­va kir­joit­ta­mis­tyy­li. Ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää ohes­sa muu­ta­kin ai­hee­seen liit­ty­vää kir­jal­li­suut­ta.Voit pa­laut­taa es­seen Mood­leen va­paas­ti opin­to-oi­keu­te­si puit­teis­sa. Es­seen kir­joit­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan kir­joi­tus­oh­jei­ta, jot­ka löy­ty­vät Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­ta (luku 4.1. ). Tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen peli­sään­tö­jen mu­kai­ses­ti  teks­tiin mer­ki­tään  läh­de­viit­teet.  Es­seen al­kuun lii­te­tään si­säl­lys­lu­et­te­lo ja lop­puun läh­de­lu­et­te­lo. Li­säk­si es­see­seen laa­di­taan kan­si, jos­sa on työn ot­si­koin­nin li­säk­si oma ni­me­si ja opis­ke­li­ja­nu­me­ro­si. Voit teh­dä  es­seen myös pari­yönä. Es­seen ar­vi­oin­ti  on täs­sä ta­pauk­ses­sa hie­man tiu­kem­pi ja es­seen lop­puun tu­lee ava­ta noin puo­len si­vun ver­ran, mi­ten pari­työs­ken­te­ly su­jui, toi­ko se esi­mer­kik­si jo­tain uut­ta esi­mer­kik­si  omaan ajat­te­luun.

Es­seen aihe ja ai­heen kä­sit­te­ly

Es­sees­sä­si voi va­li­ta joko ylei­sem­män tar­kas­te­lu­kul­man tai jon­kin spe­si­fim­män näkö­kul­man tai tee­man. Jäl­kim­mäi­sen va­lin­nan koh­dal­la on tär­ke­ää pe­rus­tel­la va­li­tun näkö­kul­man mer­ki­tys ja mää­rit­tää tä­hän liit­ty­vät ra­jauk­set sekä se, mi­hin täl­lä ra­jauk­sel­la py­rit. Toki es­see­si ra­jaus voi mer­ki­tä sitä, ett­ei­vät kaik­kien läh­de­kir­jal­li­suu­den tar­kas­te­lu­ai­heet ja -pers­pek­tii­vit sovi ko­ko­nai­suu­tee­si. Älä sil­loin yri­tä vä­ki­sin työn­tää nii­tä tar­kas­te­luu­si.

Es­sees­sä ai­heen kä­sit­te­lyn tu­lee olla mah­dol­li­sim­man poh­ti­vaa ja ar­gu­men­toi­ta­vaa.  Voit esit­tää, ja sen on jopa suo­ta­vaa, myös omia ar­vi­oi­tai­si ‒ vas­ta­väit­tei­tä­kin ‒ läh­de­kir­jal­li­suu­des­sa esi­tet­tyi­hin nä­ke­myk­siin ja tul­kin­toi­hin. Nä­mä­kin on hyvä pe­rus­tel­la mah­dol­li­sim­man hy­vin ja va­kuut­ta­vas­ti. Kiin­ni­tä muu­ten­kin huo­mi­o­ta  ja esit­tä­mie­si tul­kin­to­jen joh­don­mu­kai­suu­teen ja loo­gi­suu­teen. Käy­tä es­sees­sä­si mah­dol­li­sim­man pal­jon  opin­to­jak­son kir­jal­li­suut­ta.

Tentti

Ten­tit­tä­vä kir­jal­li­suu­te­na on kak­si kir­jaa ja kak­si ar­tik­ke­lia. Jout­sen­vir­ran & Sa­lo­sen kir­jan li­säk­si voit va­li­ta yh­den toi­sen kir­jan ja kak­si ar­tik­ke­lia opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­des­ta (ks. luku 3) oman kiin­nos­tuk­se­si mu­kai­ses­ti. Ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää ohes­sa muu­ta­kin ai­hee­seen liit­ty­vää kir­jal­li­suut­ta.  Mer­kit­se tent­tiin vas­taus­ten jäl­keen, mitä kir­jo­ja ja ar­tik­ke­lei­ta olet käyt­tä­nyt.

Ten­tin voit teh­dä luku­vuon­na 2021-2022 seu­raa­vi­na päi­vi­nä (syys­luku­kau­del­la 2021 il­moit­tau­tu­nei­den opin­to-oi­keus päät­tyy 31.1.2022)

Tent­ti jär­jes­te­tään kah­den vuo­ro­kau­den laa­jui­se­na Mood­le­tent­ti­nä, jo­hon ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.  Mood­le­ten­til­lä tar­koi­te­taan tent­tiä, jo­hon vas­ta­taan ko­to­na omal­ta tie­to­ko­neel­ta ja jon­ka ky­sy­myk­set tu­le­vat Mood­leen eril­li­ses­sä Mood­le­tent­ti­lin­kis­sä. Mood­le­tent­ti on yk­si­lö­tent­ti, jo­hon val­mis­tau­du­taan nor­maa­lin ten­tin ta­paan.  Vas­taus­ai­kaa on ten­tin avau­tu­mi­ses­ta sen sul­keu­tu­mi­seen kak­si vuo­ro­kaut­ta. Voit muo­ka­ta mood­le­tent­ti­vas­taus­ta tent­ti­ai­ka­na niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­at vaik­ka­pa eri tie­to­ko­keil­ta. Läh­tee­nä käy­te­tään opin­to­jak­son kir­jal­li­suut­ta.  Oma poh­din­ta on suo­si­tel­ta­vaa. Ten­tin tar­koi­tus on osoit­taa, että olet ym­mär­tä­nyt lu­ke­maa­si ja osaat so­vel­taa opin­to­jak­son si­säl­tö­jä omaan poh­din­taa­si.  Voit va­li­ta it­sel­le­si so­pi­van tent­ti­ajan opin­to-oi­keu­den puit­teis­sa.

Arviointi

Es­see  ja tent­ti ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la 0-5. Mitä ehe­äm­pi, ar­gu­men­toi­vam­pi, poh­dis­ke­le­vam­pi ja uu­sia näkö­kul­mia esiin nos­ta­va ai­heen kä­sit­te­ly on, sen pa­rem­pi arvo­sana. Myös teks­tin lu­et­ta­vuus vai­kut­taa jon­kin ver­ran arvo­sa­naan. Kui­ten­kin on tär­keä muis­taa, että es­see­tä tai tent­tiä en­nen kaik­kea saa­dak­se­si uut­ta ”si­vis­tys­pää­omaa” ja op­pi­ak­se­si uu­sia asi­oi­ta, jo­ten älä ajat­te­le lii­ak­si tu­le­vaa arvo­sa­naa, toi­mi niin kun  itse koet par­haak­si ja mi­hin esi­mer­kik­si aika­re­surs­si­si juu­ri nyt riit­tää.

Kuva: Flickr / Mar­co Verch: Cof­fee and book

Kes­tä­vä ke­hi­tys, kas­va­tus ja kou­lu­tusLv. 2021–20229.8.2021