Suoritustapa

Essee ja lukupiiri

Essee

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan kir­joit­ta­mal­la es­see  pari- tai yk­si­lö­työ­nä  ”Ai­kui­set kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män muu­tok­ses­sa” liit­ty­väs­tä tee­mas­ta. Pari va­lit­see opin­to­jak­son tee­maan liit­ty­vän tut­ki­mus­idea ja ra­jaa  es­seen it­seä kiin­nos­ta­vas­ta näkö­kul­mas­ta. Va­li­tun ai­heen ja ra­jauk­sen tu­lee ki­tey­tyä myös es­seen ot­si­kos­sa. Es­see on yh­den ai­heen ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va jär­ke­vä, ra­jat­tu ko­ko­nai­suus. Olen­nais­ta on, että es­sees­sä on pu­nai­nen lan­ka, tut­ki­mus­idea. Tie­teel­li­nen es­see ei ole re­fe­raat­ti läh­de­kir­jal­li­suu­des­ta, vaan ai­heen ja esi­tet­ty­jen ky­sy­mys­ten poh­jal­ta ra­ken­tu­va it­se­näi­nen ko­ko­nai­suus. Es­seen tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa, että opis­ke­li­ja hal­lit­see si­säl­löl­li­ses­ti ja myös kie­lel­li­ses­ti sen asia­ko­ko­nai­suu­den, jos­ta hän tie­teel­li­sen es­seen­sä laa­tii.

Suo­sit­te­lem­me es­seen laa­ti­mis­ta pari­työs­ken­te­ly­nä, mut­ta sii­nä tu­lee sel­ke­äs­ti nä­kyä yh­tei­nen poh­din­ta es­sees­sä kä­si­tel­tä­vis­tä asi­ois­ta eli kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii konk­reet­tis­ta yh­teis­työ­tä. Esi­mer­kik­si Goog­le Docs  tai Mood­le wiki mah­dol­lis­ta­vat yh­teis­kir­joit­ta­mi­sen. Pari­työs­ken­te­ly voi par­haim­mil­laan aut­taa asi­oi­den ym­mär­tä­mi­ses­sä ja mah­dol­lis­taa asi­oi­den moni­puo­li­sen kä­sit­te­lyn. Es­seen voi laa­tia myös pe­rin­tei­seen ta­paan it­se­näi­ses­ti.

Esseen laajuus ja käytettävä lähdekirjallisuus

Es­seen laa­juus on 15–17 si­vua.  Es­sees­sä tu­lee käyt­tää vä­hin­tään 10 tie­teel­lis­tä läh­det­tä.  Op­paas­sa on kir­jal­li­suus­lu­et­te­lo sekä myös link­ke­jä läh­tei­siin/ar­tik­ke­lei­hin. Voit käyt­tää myös mui­ta tie­teel­li­siä läh­tei­tä. Es­seen pi­tuus las­ke­taan teks­ti­o­sas­ta eli joh­dan­non alus­ta poh­din­ta­lu­vun lop­puun. Käy­tä es­sees­sä­si Ti­mes New Ro­man 12 pt. font­ti­ko­koa ja 1,5 rivi­vä­liä. Es­sees­sä tu­lee myös olla:

Li­sää oh­jei­ta es­seen kir­joit­ta­mi­seen ja läh­de­vii­tei­den mer­kit­se­mi­seen löy­tyy Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­ta.

Esseen arviointi

Es­seen  ar­vi­oin­nis­sa ote­taan huo­mi­oon mm. seu­raa­vat sei­kat:

Mer­vi Lah­to­maa ar­vi­oi es­seet nu­mee­ri­ses­ti as­teik­kol­la täy­den­net­tä­vä/ 1-5 ja an­taa li­säk­si pa­lau­te­lo­mak­keen, jos­sa on ar­vi­oi­tu edel­lä mai­nit­tu­ja koh­tia ja li­säk­si hie­man an­net­tu sa­nal­lis­ta pa­lau­tet­ta. Jos es­see pa­lau­te­taan täy­dennt­tä­väk­si, se on hyvä täy­den­tää noin kuu­kau­den si­säl­lä ja pa­laut­taa uu­del­leen Mood­leen.  Jos kir­joi­tat es­seen pari­työs­ken­te­ly­nä, mo­lem­mat saa­vat sa­man arvo­sa­nan.

Lukupiiri

Va­paa­eh­toi­sen luku­pii­rin ta­voit­tee­na on pe­reh­tyä opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­teen, löy­tää it­seä kiin­nos­ta­va tee­ma es­see­seen,  saa­da ide­oi­ta es­seen ai­heen ra­jauk­seen ja ver­ry­tel­lä kir­joit­ta­mis­ta. Saat myös opin­to­jak­son lu­en­nois­ta enem­män irti pe­reh­dyt­ty­ä­si kir­jal­li­suu­teen etu­kä­teen.  Jo­kai­nen opis­ke­li­ja va­lit­see yh­den te­ok­sen tai ar­tik­ke­lin jak­son kir­jal­li­suu­des­ta ja laa­tii sii­tä 1-2- si­vun (n. 400 sa­naa) laa­jui­sen alus­tuk­sen ja kir­joit­taa kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ron vä­hin­tään kah­teen muu­hun  alus­tuk­seen,  sekä alus­tuk­seen että kom­ment­ti­pu­heen­vuo­roon tu­lee mer­ki­tä teks­tin si­säi­set läh­de­viit­teet.

Ai­kui­set kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män muu­tok­ses­sa 4 opLv. 2022–20233.10.2022