Opettajan esittely

Päivi Siivonen

Opin­to­jak­so vas­tuu­o­pet­ta­ja on apu­lais­pro­fes­so­ri Päi­vi Sii­vo­nen, lu­en­to­ja jak­sol­la pi­tä­vät myös pro­fes­so­ri Ul­puk­ka Iso­pah­ka­la-Bou­ret,  yli­o­pis­ton­leh­to­ri Anne Lai­ho ja  yli­o­pis­to­tut­ki­ja Mark­ku Vant­ta­ja. Es­seet ar­vi­oi väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Mer­vi Lah­to­maa.

Päi­vi Sii­vo­nen, FT, apu­lais­pro­fes­so­ri

Aloi­tin apu­lais­pro­fes­so­ri­na Kas­va­tus­tie­tei­den lai­tok­sel­la vuo­den 2022 alus­ta. Eri­tyis­a­lu­ee­na­ni on ai­kuis­kas­va­tuk­sen ja kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen tut­ki­mus. Toi­min joh­ta­ja­na Suo­men Aka­te­mi­an ra­hoit­ta­mas­sa tut­ki­mus­hank­kees­sa ’Kor­ke­a­kou­lus­ta val­mis­tu­nei­den työl­lis­tet­tä­vyys ja so­si­aa­li­nen po­si­ti­oi­tu­mi­nen työ­mark­ki­noil­le’ 2018-2022. Olen myös tut­ki­nut aka­tee­mis­ta yrit­tä­jyyt­tä Suo­men Aka­te­mi­an ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa (2016-2020).

Väit­te­lin vuon­na 2010 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa ai­hee­na­ni ai­kuis­lu­ki­os­ta val­mis­tu­nei­den kyky­kä­si­tyk­set ja elin­i­käi­nen op­pi­mi­nen. Tä­män jäl­keen työs­ken­te­lin Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa tut­ki­ja­toh­to­ri­na ja jat­ko­kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri­na. Vuo­si­na 2014-2022 työs­ken­te­lin Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa Joen­suus­sa yli­o­pis­to­tut­ki­ja­na. Toi­min Ai­kuis­kas­va­tuk­sen Tut­ki­mus­seu­ran esi­hen­ki­lö­nä ja pu­heen­joh­ta­ja­na.

Kan­san­va­lis­tus­seu­ra/Ka­ro­lii­na Knuu­ti

Ai­kui­set kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män muu­tok­ses­sa 4 opLv. 2022–20233.10.2022