Opintojen viimeistelystä

ja etukäteen tekemisestä

Opin­not aloi­te­taan ja nii­tä jat­ke­taan aina kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Teh­tä­väk­si­an­not tu­lee aina tar­kis­taa en­nen opis­ke­lun al­kua. Pe­rus­o­pin­to­jen opin­to-oi­keus on voi­mas­sa yh­den luku­vuo­den ajan. Esi­mer­kik­si syk­syl­lä 2022 opin­ton­sa aloit­ta­neet voi­vat opis­kel­la 31.7.2023 saak­ka. Opin­to-oi­keu­den päät­ty­mi­sen jäl­keen voit jat­kaa kes­ken­e­räi­siä opin­to­ja ot­ta­mal­la yh­teyt­tä opin­to­sih­tee­riin. Yk­sit­täis­ten opin­to­jak­so­jen opin­to­mak­su on 15 € /opin­to­pis­te ja opin­to-oi­keus on pää­sään­töi­ses­ti voi­mas­sa yh­den luku­kau­den.

Ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen ja kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­not yh­dis­ty­vät kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­noik­si. Mi­kä­li opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut kas­va­tus­tie­teen tai ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen suo­rit­ta­mi­sen en­nen 1.8.2022 ja on suo­rit­ta­nut niis­tä enim­män osan (väh. 13 op) opin­to­ko­ko­nai­suus koo­taan joko kas­va­tus­tie­teen tai ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­noik­si. Jos taas opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut alle 13 op,  opin­to­ko­ko­nai­suus koo­taan kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­noik­si.

Kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­not, su­luis­sa kor­vaa­vat opin­to­jak­sot ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen ja/tai kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­nois­ta)

Pe­rus­o­pin­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus 25 op ei van­he­ne, mut­ta kes­ken­e­räis­ten pe­rus­o­pin­to­jen opin­to­jak­sot van­he­ne­vat, mi­kä­li opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut pe­rus­opin­nois­ta enim­män osan (vä­hin­tään 13 op) en­nen vuot­ta 2014. Van­hen­tu­neet opin­not päi­vi­te­tään suo­rit­ta­mal­la yksi pe­rus­o­pin­to­jen van­hen­tu­nut opin­to­jak­so uu­del­leen. Ky­sei­nen opin­to­suo­ri­tus tal­len­ne­taan opin­to­re­kis­te­riin, mut­ta sii­tä ei saa opin­to­pis­tei­tä.  Opin­to­ko­ko­nai­suu­den arvo­sana (as­teik­ko 1-5) muo­dos­tuu opin­to­jak­so­jen pai­no­te­tus­ta kes­ki­ar­vos­ta.

Verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö (Mood­le) on avoin­na opin­to-oi­keu­den ajan. Sin­ne voit pa­laut­taa teh­tä­vät, es­seet ja teh­dä mood­le­ten­tit.  Es­seen kir­joi­tus­oh­jeet löy­ty­vät Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­ta. Ten­tit jär­jes­te­tään opin­to­jak­so­koh­tai­ses­ti mää­ri­tel­tyi­nä tent­ti­päi­vi­nä mood­le­tent­ti­nä, sali­tent­ti­nä tai  säh­köi­sen ten­tin tent­ti­ti­las­sa.

Mood­le­tent­ti teh­dään­ko­ti­ko­neel­ta kä­sin eikä sii­hen tar­vit­se il­moit­tau­tua.  Säh­köi­nen tent­ti­tila on käy­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si Tu­rus­sa, Po­ris­sa, Rau­mal­la ja Vaa­sas­sa. Kat­so tar­kem­mat oh­jeet tent­ti­mi­ses­tä Ten­tit ja tent­ti­mi­nen avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa -si­vul­ta.

Mood­leen, Pep­piin ja mui­hin yli­o­pis­ton säh­köi­siin pal­ve­lui­hin  kir­jau­du­taan yli­o­pis­ton käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Muis­tat­han uu­sia sala­sa­na­si il­man eri ke­ho­tus­ta enin­tään kuu­den kuu­kau­den vä­lein osoit­tees­sa: https://idm.utu.fi . Kat­so tar­kem­mat oh­jeet verk­ko­sivuil­tam­me koh­das­ta Re­kis­te­röi­dy Avoi­men yli­o­pis­ton Net­ti­op­su-pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si.

Lisätietoja:
Oh­jeet kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen vii­meis­te­lyynLv. 2022–202328.6.2022