Johdanto kasvatustieteisiin 4 op

Moodle-tentti

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja tun­tee kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­kä­sit­teis­tön, osa-alu­eet, his­to­ri­al­li­sen ke­hi­tyk­sen pää­piir­teet sekä nii­den mer­ki­tyk­sen ny­kyi­syy­des­sä. Hän tun­tee pää­piir­teis­sään kes­kei­set te­o­ri­a­suun­tauk­set ja ky­sy­myk­sen­a­set­te­lut. Opis­ke­li­ja on orien­toi­tu­nut kas­va­tus­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen pe­rus­tei­siin sekä te­o­ri­an mer­ki­tyk­seen kas­va­tuk­ses­sa. Opis­ke­li­jal­la on pe­rus­val­miu­det kas­va­tus­tie­teel­li­sen kir­jal­li­suu­den ym­mär­tä­mi­seen sekä it­se­näi­seen ja yh­teis­toi­min­nal­li­seen aka­tee­mi­seen opis­ke­luun eri­lai­sis­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä

Sisältö
Opettajat

Rau­no Hut­tu­nen (lu­en­not), Päi­vi Sii­vo­nen (lu­en­not) ja Ju­ha­ni Täh­ti­nen (ten­tit)

Aikataulu

Lu­en­not:

Mood­le­ten­tit:

Suoritustapa

Tent­ti (ar­vi­oin­ti­as­teik­ko: 0–5)

Ten­tin voit teh­dä opin­to­jak­son tent­ti­päi­vi­nä mood­le­tent­ti­nä.

Ten­tit­tä­vä kir­jal­li­suus:

Lisä­tie­dot

Ai­em­man ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan suo­ri­tet­tu opin­to­jak­so Joh­da­tus kas­va­tus­tie­tei­siin/kas­va­tus­tie­tee­seen/ai­kuis­kas­va­tus­tie­tee­seen kor­vaa opin­to­jak­son.

Oh­jeet kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen vii­meis­te­lyynLv. 2022–202328.6.2022