Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op

Moodle-tentti

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja

Sisältö
Opettajat

Rau­no Hut­tu­nen (lu­en­not), Anne Lai­ho (lu­en­to­tal­len­teet), Nina Ni­van­aho (Mood­le-ten­tit) ja Mir­ka Mä­ki­nen-Streng (Mood­le-ten­tit)

Aikataulu

Lu­en­not:

Suoritustapa

Mood­le-tent­ti: 15.3.2023 klo 17.00–17.3.2023 klo 17.00

Muut Mood­le-tent­ti:

Kir­jal­li­suus

An­ti­kai­nen, A., Rin­ne, R. & Kos­ki, L. 2013. Kas­va­tus­so­si­o­lo­gia. Hel­sin­ki: PS-kus­tan­nus, lu­vut 1–9.

Vii­den opin­to­pis­teen (kor­vaa Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen so­si­o­lo­gia 5 op)  li­säk­si seu­raa­va kir­jal­li­suus:

Ait­to­la, Ta­pio (toim.) 2012. Kas­va­tus­so­si­o­lo­gi­an suun­nan­näyt­tä­jiä. Hel­sin­ki: Gau­de­a­mus.  -te­ok­ses­ta (saa­ta­va­na myös e-kir­ja­na) seu­raa­vat ar­tik­ke­lit:

Lisä­tie­dot

Ai­em­man ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan suo­ri­tet­tu kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen opin­to­jak­so Kas­va­tus- ja kou­lu­tus­so­si­o­lo­gia 4 op kor­vaa opin­to­jak­son sekä ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen so­si­o­lo­gia 5 op.

Oh­jeet kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen vii­meis­te­lyynLv. 2022–202328.6.2022