Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op

Pedagoginen kurssisuunnitelma

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja

Sisältö
Opettajat

Hei­di Sal­men­to (lu­en­to), Tii­na Tui­ju­la (lu­en­to ja pe­da­go­gi­set kurs­si­suun­ni­tel­mat)

Aikataulu

Lu­en­not:   

Pe­da­go­gi­sen kurs­si­suu­ni­tel­man pa­lau­tus 18.11.2022 tai oman aika­tau­lun mu­kaan.

Suoritustapa

Pe­da­go­gi­nen kurs­si­suun­ni­tel­ma (ar­vi­oin­ti­as­teik­ko: 0–5)

Laa­di noin 7 si­vun (teks­ti­si­vut joh­dan­nos­ta poh­din­ta-lu­vun lop­puun) pe­da­go­gii­kan kurs­si­suun­ni­tel­man kah­den opin­to­jak­son laa­jui­ses­ta opin­to­pis­teen laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta 2–3 opis­ke­li­jan ryh­mäs­sä tai yk­si­lö­työ­nä. Ryh­mä voi va­li­ta opin­to­jak­son koh­de­ryh­män ja ai­heen kiin­nos­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti. Joh­dan­to op­pi­mi­seen, ope­tuk­seen ja ar­vi­oin­tiin –kir­jal­li­suut­ta käy­te­tään suun­ni­tel­man poh­ja­na ja pe­da­go­gis­ten rat­kai­su­jen pe­rus­te­luun läpi koko suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­ma si­säl­tää seu­raa­vat asi­at kurs­sis­ta:

Hy­väk­syt­ty kurs­si­suun­ni­te­le­ma edel­lyt­tää läh­de­kir­jal­li­suu­den moni­puo­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä, joka puo­les­taan il­me­nee usei­na viit­tauk­si­na jo­kai­seen va­lit­se­maa­si kir­jaa. Käy­tä es­sees­sä vä­hin­tään viit­tä kir­jaa, jois­ta vä­hin­tään kol­men tu­lee olla alla ole­vas­ta lis­tas­ta. Näi­den kol­men te­ok­sen li­säk­si tu­lee käyt­tää itse­va­lit­tu­ja kir­jo­ja, jot­ka ovat es­seen ai­hee­seen liit­ty­viä tie­teel­li­siä te­ok­sia (esi­mer­kik­si Leh­ti­nen, E., Vau­ras, M. & Lerk­ka­nen, M.-K. 2016. Kas­va­tus­psy­ko­lo­gia. Jy­väs­kylä: PS-kus­tan­nus, Raus­te-von Wright, M., von Wright, J. & Soi­ni, T. 2003 (uu­dis­tet­tu pai­nos). Op­pi­mi­nen ja kou­lu­tus. Hel­sin­ki: WSOY. Ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös tie­teel­li­sen aika­kau­si­leh­den ar­tik­ke­lei­ta, esi­mer­kik­si Kas­va­tus- ja Ai­kuis­kas­va­tus­leh­des­tä, täl­löin 2-3 ar­tik­ke­lia vas­taa yhtä kir­jaa. Toki voit va­li­ta kaik­ki nel­jä kir­jaa myös alla ole­vas­ta lis­tas­ta.

 Käy­tet­tä­vä kir­jal­li­suus:

  1. Jyr­hä­mä, R., Hell­ström, M., Uusi­kylä, K. & Kan­sa­nen, P. 2016. Opet­ta­jan di­dak­tiik­ka. Jy­väs­kylä: PS-kus­tan­nus.
  2. Roi­ha, A. & Pol­so, J. (2018). On­nis­tu eri­tyit­tä­mi­ses­sä. Toi­mi­van ope­tuk­sen opas. Jy­väs­kylä: PS—kus­tan­nus (si­vut 15-241).
  3. Sahl­berg, P. & Sha­ran S. (toim.) 2002. Yh­teis­toi­min­nal­li­sen op­pi­mi­sen käsi­kir­ja. Hel­sin­ki: WSOY (si­vut 10-47 ja yksi va­paas­ti va­lit­ta­va luku vä­lil­tä 1.2.-2.7).
  4. Salo­vii­ta, T. 2013. Luok­ka hal­tuun! Par­haat kei­not toi­mi­vaan ope­tuk­seen. Jy­väs­kylä: PS-kus­tan­nus (si­vut 18-78).
  5. Luos­ta­ri­nen & Nie­mi­nen (2019). Ar­vi­oin­nin käsi­kir­ja. PS-kus­tan­nus (si­vut 13-277 + 327-341).

Pe­da­go­gi­sen kurs­si­suun­ni­tel­man ar­vi­oi­daan seu­raa­via asi­oi­ta:

Oh­jei­ta muo­to­sei­kois­ta löy­tyy Opis­ke­li­jan yleis­op­paas­ta.

Laa­di ja lii­tä pe­da­go­gi­sen kurs­si­suun­ni­tel­ma­si liit­teek­si ½–1 si­vun laa­jui­nen oma ar­vio. Ryh­mäs­sä teh­tyyn työ­hön teh­dään yh­tei­nen ar­vio. Ar­vi­oi pe­da­go­gis­ta kurs­si­suun­ni­tel­maa­si esi­mer­kik­si seu­raa­vien ky­sy­mys­ten poh­jal­ta.

Pe­da­go­gi­nen kurs­si­suun­ni­tel­man pa­lau­te­taan verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töön (Mood­le). Muis­tat­han jät­tää ko­pi­on työs­tä it­sel­le­si. Opet­ta­ja ar­vi­oi pe­da­go­gi­sen kurs­si­suun­ni­tel­man nu­mee­ri­ses­ti  as­tei­kol­la 1–5 ja pa­lau­te­lo­mak­keel­la.

Lisä­tie­dot

Ai­em­man ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan suo­ri­tet­tu ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen Ai­kuis- ja työ­e­lä­män kou­lu­tus 5 op kor­vaa opin­to­jak­son.

Oh­jeet kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen vii­meis­te­lyynLv. 2022–202328.6.2022