Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op

Luentopäiväkirja ja kirjaessee

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja saa esi­ym­mär­ryk­sen kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen fi­lo­so­fi­sis­ta ja eet­ti­sis­tä pe­rus­teis­ta sekä eri­lais­ten fi­lo­so­fis­ten pe­rus­suun­tauk­sien ja ih­mis­kä­si­tys­ten läh­tö­koh­dis­ta. Opin­to­jak­son poh­jal­ta opis­ke­li­ja ky­ke­nee hah­mot­ta­maan kas­va­tus­te­o­ri­oi­den ja kas­va­tus­käy­tän­tö­jen taus­tal­la ole­via fi­lo­so­fi­sia läh­tö­koh­tia.

Sisältö
Opettaja

Rau­no Hut­tu­nen

Aikataulu

Lu­en­not:

Suo­ri­tus­ta­pa

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan te­ke­mäl­lä lu­en­to­päi­vä­kir­ja (5-6 si­vua)  yllä mai­ni­tuis­ta lu­en­nois­ta tai lu­en­to­tal­len­teis­ta (löy­ty­vät muu­ta­ma päi­vä kun­kin lu­en­non jäl­keen Mood­les­ta) sekä kir­joit­ta­mal­la kir­ja­es­seen (5-7 si­vua) Veli-Mat­ti Vär­rin verk­ko­kir­jas­ta HYVÄ KAS­VA­TUS – KAS­VA­TUS HY­VÄÄN;  Teos ja tar­kem­mat oh­jeet löy­ty­vät Mood­les­ta.

Lisä­tie­dot

Ai­em­man ope­tus­suun­ni­tel­mien mu­kaan suo­ri­tet­tu kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen Joh­dan­to op­pi­mi­seen, ope­tuk­seen 6 op opin­to­pis­teen laa­jui­se­na,  ei tar­vit­se suo­rit­taa opin­to­jak­soa Joh­da­tus kas­va­tus­fi­lo­so­fi­aan 3 op.

Oh­jeet kas­va­tus- ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen, kas­va­tus­tie­teen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen vii­meis­te­lyynLv. 2022–202328.6.2022